C084-อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์ จำนวน 19 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED 146,8816
C084
C001
ED 146,8816
C084
C001
ED 146,8816
C084
C001
 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED 146,8811
C084
C004
ED 146,8811
C084
C004
ED 146,8811
C084
C004
 


 


ED 146,8812
C084
C003
ED 146,8812
C084
C003
ED 146,8812
C084
C003
 


 


พฤหัสบดี ED 146,6612
C084
C002
ED 146,6612
C084
C002
ED 146,6612
C084
C002
 


 


ED 146,7711
C084
C007
ED 146,7711
C084
C007
ED 146,7711
C084
C007
 


 


ศุกร์  


 


 


AR 000,6615
C084,0129
r301
 


ED 146,7711
C084
C005
ED 146,7711
C084
C005
ED 146,7711
C084
C005
 


 ====== รายวิชา =====
ED 146 ศท012010 วาทการ
AR 000 ชั่วโมง HomeRoom
====== อาจารย์ ======
C084 อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์
0129 อาจารย์เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
===== ห้องเรียน ======
8816 ห้องเรียน
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
8812 ห้องเรียน
6612 ห้องเรียน
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
6615 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
C001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
C004 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
C003 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
C002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
C007 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
r301 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
C005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304