C092-ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


ED 129,2203
C092
B001,B002
ED 129,2203
C092
B001,B002
ED 129,2203
C092
B001,B002
 


 


อังคาร AR B04,7714
C092
r201
AR B04,7714
C092
r201
AR B04,7714
C092
r201
 


 


AR C04,7715
C092
t202
AR C04,7715
C092
t202
AR C04,7715
C092
t202
 


 


พุธ ED 129,2203
C092
B003,B004
ED 129,2203
C092
B003,B004
ED 129,2203
C092
B003,B004
 


ED 000,9912
C028,C092
D002
ED 129,2203
C092
B005
ED 129,2203
C092
B005
ED 129,2203
C092
B005
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


ED 000,2202
C092
A002
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR B04,7714
C092
r202
AR B04,7714
C092
r202
AR B04,7714
C092
r202
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 129 ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
AR B04 ศท072006 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
AR C04 ศท072006 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
ED 000 ชั่วโมง HomeRoom
====== อาจารย์ ======
C092 ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
C028 อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน
===== ห้องเรียน ======
2203 ห้องเรียน
7714 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
2202 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
B001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
r201 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
t202 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
B004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
D002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 2 403 + 404
B005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
A002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
r202 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202