C102-อาจารย์พีรพล นวพันธ์จิรา จำนวน 11 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE S37,8812
C102
s401
SE S37,8812
C102
s401
SE S37,8812
C102
s401
ED 000,2202
C102
A001
 


ED V13,9917
C102
0028
ED V13,9917
C102
0028
ED V13,9917
C102
0028
ED V13,9917
C102
0028
 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED V19,9917
C102
0145
ED V19,9917
C102
0145
ED V19,9917
C102
0145
 


 ====== รายวิชา =====
SE S37 ศท072002 การใช้โปรแกรมสำหรับรูปในชีวิตประจำวัน
ED 000 ชั่วโมง HomeRoom
ED V13 ศท 072002 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
ED V19 กศ031003 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C102 อาจารย์พีรพล นวพันธ์จิรา
===== ห้องเรียน ======
8812 ห้องเรียน
2202 ห้องเรียน
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
s401 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
A001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
0028 ศท072002 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ Sec.1
0145 กศ 031003 นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯทางการศึกษา Sec.1