C104-อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์ จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED 404,A301
C104
D004,C008
ED 404,A301
C104
D004,C008
ED 404,A301
C104
D003
ED 404,A301
C104
D003
 


 


 


 


 


 


พุธ ED 404,A301
C104
D002
ED 404,A301
C104
D002
ED 404,A301
C104
D001
ED 404,A301
C104
D001
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


ED 000,2203
C104
C003
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 404 วท 073007 สุขภาพสิ่งแวดล้อม
ED 000 ชั่วโมง HomeRoom
====== อาจารย์ ======
C104 อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์
===== ห้องเรียน ======
A301 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 4 บรรจุดได้ 120 คน
2203 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
D004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 4 407 + 408
C008 สุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
D003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 3 405 + 406
D002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 2 403 + 404
D001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 1 401 + 402
C003 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302