C105-อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


ED 000,8815
C105
C004
ED 126,B105
C105
B005
ED 126,B105
C105
B005
ED 126,B105
C105
B005
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED 126,B105
C105
A005
ED 126,B105
C105
A005
ED 126,B105
C105
A005
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED 126,B105
C105
C002
ED 126,B105
C105
C002
ED 126,B105
C105
C002
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED 126,B105
C105
C001
ED 126,B105
C105
C001
ED 126,B105
C105
C001
 


 ====== รายวิชา =====
ED 000 ชั่วโมง HomeRoom
ED 126 พล 041056 ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
====== อาจารย์ ======
C105 อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง
===== ห้องเรียน ======
8815 ห้องเรียน
B105 สนามตะกร้อ
====== นักศึกษา ======
C004 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
B005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
A005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
C002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
C001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301