C108-อาจารย์วรากร คำปลิว จำนวน 14 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ AR B12,7716
C108
t202
AR B12,7716
C108
t202
AR B12,7716
C108
t202
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


AR 000,6615
C108
t401
 


ED V06,6613
C108
0021
ED V06,6613
C108
0021
ED V06,6613
C108
0021
 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED V06,6613
C108
0108
ED V06,6613
C108
0108
ED V06,6613
C108
0108
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR B10,7713
C108
t202
AR B10,7713
C108
t202
AR B10,7713
C108
t202
AR B10,7713
C108
t202
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR B12 บธ072044 จิตวิทยาพัฒนาการและการบริการ
AR 000 ชั่วโมง HomeRoom
ED V06 ศท 031002 จิตวิทยาทั่วไป
AR B10 นก022027 พลวัตรกลุ่ม
====== อาจารย์ ======
C108 อาจารย์วรากร คำปลิว
===== ห้องเรียน ======
7716 ห้องเรียนกิจกรรมคณะศิลปศาสตร์
6615 ห้องเรียน
6613 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
t202 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
t401 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
0021 ศท032004 จิตวิทยาทั่วไป Sec.1
0108 ศท032004 จิตวิทยาทั่วไป Sec.2