C109-อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา จำนวน 17 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED 139,8811
C109
B005
ED 139,8811
C109
B005
ED 139,8811
C109
B005
AR 000,7716
C083,C109
t202
 


AR A11,7713
C109
t101
AR A11,7713
C109
t101
AR A11,7713
C109
t101
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR E11,6613
C083,C109
t401
AR E11,6613
C083,C109
t401
AR E11,6613
C083,C109
t401
AR E11,6613
C083,C109
t401
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR B11,7716
C109
t202
AR B11,7716
C109
t202
AR B11,7716
C109
t202
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


AR B15,7716
C109
t202
AR B15,7716
C109
t202
AR B15,7716
C109
t202
 


 ====== รายวิชา =====
ED 139 ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
AR 000 ชั่วโมง HomeRoom
AR A11 ทท013005 วัฒธรรมและภูมิปัญญาไทยฯ
AR E11 พล 084007การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
AR B11 ทท011001 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
AR B15 บธ072046 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก
====== อาจารย์ ======
C109 อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
C083 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
===== ห้องเรียน ======
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
7716 ห้องเรียนกิจกรรมคณะศิลปศาสตร์
7713 ห้องเรียน
6613 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
B005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
t202 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
t101 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
t401 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401