C110-อาจารย์วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์ จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED 132,4410
C110
C005
ED 132,4410
C110
C005
ED 132,4410
C110
C005
 


 


ED 132,9912
C110
C003
ED 132,9912
C110
C003
ED 132,9912
C110
C003
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED 132,9912
C110
C004
ED 132,9912
C110
C004
ED 132,9912
C110
C004
 


 


ศุกร์ ED 132,9912
C110
C007
ED 132,9912
C110
C007
ED 132,9912
C110
C007
 


 


SE S26,B121
C047,C110
s201
SE S26,B121
C047,C110
s201
SE S26,B121
C047,C110
s201
 


 ====== รายวิชา =====
ED 132 วท 082273 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
SE S26 บาสเกตบอล+วอลเลย์บอล
====== อาจารย์ ======
C110 อาจารย์วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
===== ห้องเรียน ======
4410 ห้องเรียน ห้องเรียน ป.โท
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
B121 โดมบาส1
====== นักศึกษา ======
C005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
C003 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
C004 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
C007 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
s201 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201