C112-อาจารย์สรายุธ สมบูรณ์ จำนวน 19 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


ED 120,B101
C112
A004
ED 120,B101
C112
A004
ED 120,B101
C112
A004
 


 


อังคาร ED 120,B101
C112
A002
ED 120,B101
C112
A002
ED 120,B101
C112
A002
 


 


ED 120,B101
C112
A003
ED 120,B101
C112
A003
ED 120,B101
C112
A003
 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED 120,B101
C112
A001
ED 120,B101
C112
A001
ED 120,B101
C112
A001
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED 148,8811
C012,C112
C001
ED 148,8811
C012,C112
C001
ED 148,8811
C012,C112
C002
ED 148,8811
C012,C112
C002
 


SE S15,B101
C112
s102
SE S15,B101
C112
s102
SE S15,B101
C112
s102
 


 ====== รายวิชา =====
ED 120 พล 031109 ทักษะและการสอนกรีฑา
ED 148 พล013019 การประเมินผลทางพลศึกษา
SE S15 วท081201 กรีฑา
====== อาจารย์ ======
C112 อาจารย์สรายุธ สมบูรณ์
C012 รศ. ชูระวี สุริยจันทร์
===== ห้องเรียน ======
B101 สนามกรีฑา
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
A004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
A002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
A003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
A001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
C001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
C002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
s102 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102