C113-อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


ED 133,B118
C113
B003,B004
ED 133,B118
C113
B003,B004
ED 133,B118
C113
B003,B004
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED W23,B123
C113
0049
ED W23,B123
C113
0049
ED W23,B123
C113
0049
 


 


พฤหัสบดี ED 000,8816
C113
C005
 


 


 


 


AR B13,6612
C113
t202
AR B13,6612
C113
t202
AR B13,6612
C113
t202
 


 


ศุกร์ ED 133,B118
C113
B001,B002
ED 133,B118
C113
B001,B002
ED 133,B118
C113
B001,B002
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 133 พล 031129 ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ำ
ED W23 พล 031051 เรือพาย
ED 000 ชั่วโมง HomeRoom
AR B13 นก012003 โปรแกรมนันทาการ
====== อาจารย์ ======
C113 อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา
===== ห้องเรียน ======
B118 สระว่ายน้ำ
B123 ลานหน้าอาคารมาร์ติน/วัดฟ้าฮ่าม
8816 ห้องเรียน
6612 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
B003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
B004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
0049 พล031051 เรือพาย Sec.1
C005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
t202 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202