C120-อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี จำนวน 29 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED 113,8815
C018,C120
A005
ED 113,8815
C018,C120
A005
ED 113,8815
C018,C120
A005
 


 


ED 107,7717
C120
0018
ED 107,7717
C120
0018
ED 107,7717
C120
0018
ED 107,7717
C120
0018
 


อังคาร ED 113,8815
C018,C120
A001
ED 113,8815
C018,C120
A001
ED 113,8815
C018,C120
A001
 


 


AR 101,7714
C018,C120
t101
AR 101,7714
C018,C120
t101
AR 101,7714
C018,C120
t101
 


 


พุธ ED 113,8815
C018,C120
A002
ED 113,8815
C018,C120
A002
ED 113,8815
C018,C120
A002
 


 


SE S01,7715
C120
H101
SE S01,7715
C120
H101
SE S01,7715
C120
H101
 


 


พฤหัสบดี ED 113,8815
C018,C120
A003
ED 113,8815
C018,C120
A003
ED 113,8815
C018,C120
A003
AR 000,5513
C060,C120
r102
 


SE E03,5512
C120
H102
SE E03,5512
C120
H102
SE E03,5512
C120
H102
 


 


ศุกร์ ED 113,8815
C018,C120
A004
ED 113,8815
C018,C120
A004
ED 113,8815
C018,C120
A004
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 113 ศท 011006 การใช้ภาษาไทย
ED 107 ศท 021008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
AR 101 ศท 011006 การใช้ภาษาไทย
SE S01 ศท011006 การใช้ภาษาไทย
AR 000 ชั่วโมง HomeRoom
SE E03 ศท012007 ทักษะการใช้ภาษาไทย
====== อาจารย์ ======
C018 อาจารย์กิ่งกาญจน์ นาคะกุล
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C060 อาจารย์ทักษดนัย กาญจนากร
===== ห้องเรียน ======
8815 ห้องเรียน
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
7714 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
5513 ห้องเรียน
5512 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
A005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
0018 ศท012003 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Sec.1
A001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
t101 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
A002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
H101 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
A003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
r102 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
H102 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
A004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104