C122-อ.วสันต์ เต็งกวน จำนวน 28 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ AR C16,8814
C122
r301
AR C16,8814
C122
r301
AR C16,8814
C122
r301
AR C16,8814
C122
r301
 


ED 143,8817
C122,C148
C004
ED 143,8817
C122,C148
C004
ED 143,8817
C122,C148
C004
ED 143,8817
C122,C148
C004
 


อังคาร ED 143,8813
C122,C148
C002
ED 143,8813
C122,C148
C002
ED 143,8813
C122,C148
C002
ED 143,8813
C122,C148
C002
 


 


 


 


 


 


พุธ ED 143,8813
C122,C148
C005
ED 143,8813
C122,C148
C005
ED 143,8813
C122,C148
C005
ED 143,8813
C122,C148
C005
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR B01,7714
C122
r202
AR B01,7714
C122
r202
AR B01,7714
C122
r202
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED 139,7711
C122
B003,B004
ED 139,7711
C122
B003,B004
ED 139,7711
C122
B003,B004
SE SE8,5515
C122
H301
SE SE8,5515
C122
H301
ED 143,8811
C122,C148
C003
ED 143,8811
C122,C148
C003
ED 143,8811
C122,C148
C003
ED 143,8811
C122,C148
C003
 ====== รายวิชา =====
AR C16 มศ052020 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบธุรกิจ
ED 143 กศ 013008 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
AR B01 ศท022010 การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดฯ
ED 139 ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
SE SE8 วท072114 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพการส่งเสริม
====== อาจารย์ ======
C122 อ.วสันต์ เต็งกวน
C148 อ.พิเศษภาษาไทย 1
===== ห้องเรียน ======
8814 ห้องเรียน
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
8813 ห้องเรียน
7714 ห้องเรียน
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
5515 ห้องเรียน
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
r301 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
C004 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
C002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
C005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
r202 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
B003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
B004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
H301 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
C003 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302