C124-อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์ จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


AR 000,7713
C124,C079
r101
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR CO2,6615
C124
r301
AR CO2,6615
C124
r301
AR CO2,6615
C124
r301
AR CO2,6615
C124
r301
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR E02,6615
C124
r401
AR E02,6615
C124
r401
 


 


 


AR A06,7712
C124
r101
AR A06,7712
C124
r101
AR A06,7712
C124
r101
 


 


ศุกร์ AR A06,7712
C124
r102
AR A06,7712
C124
r102
AR A06,7712
C124
r102
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR 000 ชั่วโมง HomeRoom
AR CO2 การจัดการแข่งขันกีฬา
AR E02 วท 084011 การเป็นผู้ฝึกกีฬา
AR A06 บธ 111001 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C124 อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์
C079 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
===== ห้องเรียน ======
7713 ห้องเรียน
6615 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
r101 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
r301 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
r401 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
r102 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102