C129-รศ.ธนกร ช้างน้อย จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED 118,2203
C129
A005
ED 118,2203
C129
A005
ED 118,2203
C129
A005
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED 118,4410
C129
B005
ED 118,4410
C129
B005
ED 118,4410
C129
B005
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 118 พล011013 พื้นฐานวิชาชีพพลศึกษา กีฬา และ นันทนาการ
====== อาจารย์ ======
C129 รศ.ธนกร ช้างน้อย
===== ห้องเรียน ======
2203 ห้องเรียน
4410 ห้องเรียน ห้องเรียน ป.โท
====== นักศึกษา ======
A005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
B005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201