C130-อาจารย์ธรรมนันท์ ไชยานนท์ จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


AR 000,7714
C130,C032
t301
AR A08,B127
C111,C130
r102
AR A08,B127
C111,C130
r102
AR A08,B127
C111,C130
r102
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR C12,6614
C130
t301
AR C12,6614
C130
t301
AR C12,6614
C130
t301
AR C12,6614
C130
t301
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR E10,8814
C130
t401
AR E10,8814
C130
t401
AR E10,8814
C130
t401
AR E10,8814
C130
t401
 


AR CO6,B102
C111,C130
r301
AR CO6,B102
C111,C130
r301
AR CO6,B102
C111,C130
r301
 


 


ศุกร์ AR A08,B127
C111,C130
r101
AR A08,B127
C111,C130
r101
AR A08,B127
C111,C130
r101
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR 000 ชั่วโมง HomeRoom
AR A08 พล 041012 ฟุตซอล
AR C12 ทท023004 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
AR E10 พล 084011การสัมมนานันทนาการทางการท่องเที่ยว
AR CO6 ฟุตซอล
====== อาจารย์ ======
C130 อาจารย์ธรรมนันท์ ไชยานนท์
C032 อาจารย์ปนัดดา จีนประชา
C111 อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
===== ห้องเรียน ======
7714 ห้องเรียน
B127 สนามฟุตซอล
6614 ห้องเรียน
8814 ห้องเรียน
B102 สนามฟุตบอล ข้างสระว่ายน้ำ
====== นักศึกษา ======
t301 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
r102 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
t401 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
r301 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
r101 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101