C147-อ.ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช จำนวน 10 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE S01,6615
C147
s101
SE S01,6615
C147
s101
SE S01,6615
C147
s101
 


 


ED 143,8811
0133,C147
C007
ED 143,8811
0133,C147
C007
ED 143,8811
0133,C147
C007
ED 143,8811
0133,C147
C007
 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S01,6611
C147
s102
SE S01,6611
C147
s102
SE S01,6611
C147
s102
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 



====== รายวิชา =====
SE S01 ศท011006 การใช้ภาษาไทย
ED 143 กศ 013008 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
====== อาจารย์ ======
C147 อ.ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช
0133 อ.อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
===== ห้องเรียน ======
6615 ห้องเรียน
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
s101 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
C007 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
s102 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102