C148-อ.พิเศษภาษาไทย 1 จำนวน 32 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE E03,5515
C148
H201
SE E03,5515
C148
H201
SE E03,5515
C148
H201
 


 


ED 143,8817
C122,C148
C004
ED 143,8817
C122,C148
C004
ED 143,8817
C122,C148
C004
ED 143,8817
C122,C148
C004
 


อังคาร ED 143,8813
C122,C148
C002
ED 143,8813
C122,C148
C002
ED 143,8813
C122,C148
C002
ED 143,8813
C122,C148
C002
 


SE E03,5514
C148
H301
SE E03,5514
C148
H301
SE E03,5514
C148
H301
 


 


พุธ ED 143,8813
C122,C148
C005
ED 143,8813
C122,C148
C005
ED 143,8813
C122,C148
C005
ED 143,8813
C122,C148
C005
 


SE S29,6616
C148
s301
SE S29,6616
C148
s301
SE S29,6616
C148
s301
 


 


พฤหัสบดี SE S29,6613
C148
S302
SE S29,6613
C148
S302
SE S29,6613
C148
S302
 


 


ED 143,8815
C148,C032
C001
ED 143,8815
C148,C032
C001
ED 143,8815
C148,C032
C001
ED 143,8815
C148,C032
C001
 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED 143,8811
C122,C148
C003
ED 143,8811
C122,C148
C003
ED 143,8811
C122,C148
C003
ED 143,8811
C122,C148
C003
 ====== รายวิชา =====
SE E03 ศท012007 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ED 143 กศ 013008 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
SE S29 ศท012007 ทักษะการใช้ภาษาไทย
====== อาจารย์ ======
C148 อ.พิเศษภาษาไทย 1
C122 อ.วสันต์ เต็งกวน
C032 อาจารย์ปนัดดา จีนประชา
===== ห้องเรียน ======
5515 ห้องเรียน
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
8813 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
6616 ห้องเรียน
6613 ห้องเรียน
8815 ห้องเรียน
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
H201 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
C004 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
C002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
H301 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
C005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
s301 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
S302 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
C001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
C003 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302