CC02-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302-1 จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED 137,8812
0146
CC01,CC02
ED 137,8812
0146
CC01,CC02
ED 137,8812
0146
CC01,CC02
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED 137,8815
0146
CC02
ED 137,8815
0146
CC02
ED 137,8815
0146
CC02
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 137 เลือก 1 วิชา คอมพิวเตอร์ทั่วไป + การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ
====== อาจารย์ ======
0146 อ.สุรพล วงษ์สถิตย์-1
===== ห้องเรียน ======
8812 ห้องเรียน
8815 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
CC01 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301-1
CC02 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302-1