D001-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 1 401 + 402 จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED 401,9912
C006
D001
ED 401,9912
C006
D001
ED 401,9912
C006
D001
ED 401,9912
C006
D001
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED 402,A201
C045,C116
D001
ED 402,A201
C045,C116
D001
ED 402,A201
C045,C116
D001
ED 402,A201
C045,C116
D001
ED 000,2202
C064,C041
D001
 


 


 


 


 


พุธ ED 403,A102
C118
D001
ED 403,A102
C118
D001
ED 404,A301
C104
D001
ED 404,A301
C104
D001
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 401 กศ 023002 วิชาสอนวิชาพลศึกษา
ED 402 กศ 023003 วิชาสอนวิชาสุขศึกษา
ED 000 ชั่วโมง HomeRoom
ED 403 วท 072006 สุขภาพจิต
ED 404 วท 073007 สุขภาพสิ่งแวดล้อม
====== อาจารย์ ======
C006 อาจารย์ วัฒนา สุริยจันทร์
C045 อาจารย์ สุนทร จันทร์พรหม
C116 อาจารย์อนุชา กิติชัยชาญ
C064 อาจารย์ ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C041 อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C118 อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C104 อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์
===== ห้องเรียน ======
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
A201 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน
2202 ห้องเรียน
A102 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 2 บรรจุดได้ 120 คน
A301 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 4 บรรจุดได้ 120 คน
====== นักศึกษา ======
D001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 1 401 + 402