D003-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 3 405 + 406 จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED 403,A102
C118
D003
ED 403,A102
C118
D003
ED 404,A301
C104
D003
ED 404,A301
C104
D003
ED 000,A301
C014,C046
D003
 


 


 


 


 


พุธ ED 401,9912
C004
D003
ED 401,9912
C004
D003
ED 401,9912
C004
D003
ED 401,9912
C004
D003
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED 402,A201
C045,C116
D003
ED 402,A201
C045,C116
D003
ED 402,A201
C045,C116
D003
ED 402,A201
C045,C116
D003
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 403 วท 072006 สุขภาพจิต
ED 404 วท 073007 สุขภาพสิ่งแวดล้อม
ED 000 ชั่วโมง HomeRoom
ED 401 กศ 023002 วิชาสอนวิชาพลศึกษา
ED 402 กศ 023003 วิชาสอนวิชาสุขศึกษา
====== อาจารย์ ======
C118 อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C104 อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
C046 อาจารย์ กมลา ชัยพร
C004 ผศ. ชัยพร แก้ววิวัฒน์
C045 อาจารย์ สุนทร จันทร์พรหม
C116 อาจารย์อนุชา กิติชัยชาญ
===== ห้องเรียน ======
A102 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 2 บรรจุดได้ 120 คน
A301 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 4 บรรจุดได้ 120 คน
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
A201 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน
====== นักศึกษา ======
D003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 3 405 + 406