D004-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 4 407 + 408 จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED 404,A301
C104
D004,C008
ED 404,A301
C104
D004,C008
ED 403,A102
C118
D004
ED 403,A102
C118
D004
ED 000,6613
C009,C075
D004
 


 


 


 


 


พุธ ED 402,A201
C045,C116
D004,C008
ED 402,A201
C045,C116
D004,C008
ED 402,A201
C045,C116
D004,C008
ED 402,A201
C045,C116
D004,C008
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED 401,9912
C004
D004,C008
ED 401,9912
C004
D004,C008
ED 401,9912
C004
D004,C008
ED 401,9912
C004
D004,C008
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 404 วท 073007 สุขภาพสิ่งแวดล้อม
ED 403 วท 072006 สุขภาพจิต
ED 000 ชั่วโมง HomeRoom
ED 402 กศ 023003 วิชาสอนวิชาสุขศึกษา
ED 401 กศ 023002 วิชาสอนวิชาพลศึกษา
====== อาจารย์ ======
C104 อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์
C118 อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C009 อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์
C075 อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ
C045 อาจารย์ สุนทร จันทร์พรหม
C116 อาจารย์อนุชา กิติชัยชาญ
C004 ผศ. ชัยพร แก้ววิวัฒน์
===== ห้องเรียน ======
A301 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 4 บรรจุดได้ 120 คน
A102 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 2 บรรจุดได้ 120 คน
6613 ห้องเรียน
A201 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
====== นักศึกษา ======
D004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 4 407 + 408
C008 สุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401