H101-ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101 จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE S04,2201
C035
H101
SE S04,2201
C035
H101
SE S06,5514
C050
H101
SE S06,5514
C050
H101
 


SE S02,6614
C059
H101
SE S02,6614
C059
H101
SE S02,6614
C059
H101
 


 


อังคาร  


 


SE S04,2201
C035
H101
SE S04,2201
C035
H101
 


 


 


 


 


 


พุธ SE S08,9911
C020
H101
SE S08,9911
C020
H101
SE S08,9911
C020
H101
SE 000,0000
C031
H101
 


SE S01,7715
C120
H101
SE S01,7715
C120
H101
SE S01,7715
C120
H101
 


 


พฤหัสบดี SE S07,5514
0133
H101
SE S07,5514
0133
H101
 


 


 


SE S05,8816
C069
H101
SE S05,8816
C069
H101
SE S05,8816
C069
H101
SE S05,8816
C069
H101
 


ศุกร์ SE S03,8817
C033
H101
SE S03,8817
C033
H101
SE S03,8817
C033
H101
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S04 วท031003 ชีววิทยาทั่วไป
SE S06 วท071004 การสาธารณสุขเบื้องต้น
SE S02 ศท051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
SE S08 วท081020 กีฬาเพื่อสุขภาพ
SE 000 ชั่วโมง HomeRoom
SE S01 ศท011006 การใช้ภาษาไทย
SE S07 วท071113 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ1
SE S05 วท092004 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
SE S03 ศท071004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
====== อาจารย์ ======
C035 อาจารย์ อวยพร วิภาเวชพร
C050 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์
C059 อาจารย์สิรีลักขณ์ ร่มพล
C020 ผศ.ดร. ภัททิยา โพธิมู
C031 ผศ. วนิดา โนรา
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
0133 อ.อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
C069 อาจารย์อภิชาต โชติชื่น
C033 อาจารย์ อรรถพร คำพวง
===== ห้องเรียน ======
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
5514 ห้องเรียน
6614 ห้องเรียน
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
0000 PH-jpan
7715 ห้องเรียน
8816 ห้องเรียน
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
H101 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101