H102-ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102 จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE S06,5514
C050
H102
SE S06,5514
C050
H102
SE S04,2201
C035
H102
SE S04,2201
C035
H102
 


SE S03,8813
C033
H102
SE S03,8813
C033
H102
SE S03,8813
C033
H102
 


 


อังคาร SE S04,2201
C035
H102
SE S04,2201
C035
H102
 


 


 


SE S08,9911
C020
H102
SE S08,9911
C020
H102
SE S08,9911
C020
H102
 


 


พุธ SE S05,5514
C069
H102
SE S05,5514
C069
H102
SE S05,5514
C069
H102
SE 000,5515
C062
H102
 


SE S02,6612
C059
H102
SE S02,6612
C059
H102
SE S02,6612
C059
H102
 


 


พฤหัสบดี  


 


SE S07,5515
0133
H102
SE S07,5515
0133
H102
 


SE E03,5512
C120
H102
SE E03,5512
C120
H102
SE E03,5512
C120
H102
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S06 วท071004 การสาธารณสุขเบื้องต้น
SE S04 วท031003 ชีววิทยาทั่วไป
SE S03 ศท071004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
SE S08 วท081020 กีฬาเพื่อสุขภาพ
SE S05 วท092004 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
SE 000 ชั่วโมง HomeRoom
SE S02 ศท051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
SE S07 วท071113 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ1
SE E03 ศท012007 ทักษะการใช้ภาษาไทย
====== อาจารย์ ======
C050 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์
C035 อาจารย์ อวยพร วิภาเวชพร
C033 อาจารย์ อรรถพร คำพวง
C020 ผศ.ดร. ภัททิยา โพธิมู
C069 อาจารย์อภิชาต โชติชื่น
C062 อาจารย์ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
C059 อาจารย์สิรีลักขณ์ ร่มพล
0133 อ.อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
===== ห้องเรียน ======
5514 ห้องเรียน
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
8813 ห้องเรียน
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
5515 ห้องเรียน
6612 ห้องเรียน
5512 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
H102 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102