H201-ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201 จำนวน 28 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE E03,5515
C148
H201
SE E03,5515
C148
H201
SE E03,5515
C148
H201
 


 


SE E06,5514
C087,C118
H201
SE E06,5514
C087,C118
H201
SE E06,5514
C087,C118
H201
 


 


อังคาร SE E02,5513
C043
H201
SE E02,5513
C043
H201
SE E02,5513
C043
H201
 


SE 000,5513
C053
H201
SE E07,5513
C118
H201
SE E07,5513
C118
H201
 


 


 


พุธ SE S10,5515
C062
H201
SE S10,5515
C062
H201
SE S10,5515
C062
H201
 


 


SE E01,5515
0133
H201
SE E01,5515
0133
H201
SE E01,5515
0133
H201
 


 


พฤหัสบดี SE E08,5513
C031
H201
SE E08,5513
C031
H201
 


 


 


SE E05,5513
C086
H201
SE E05,5513
C086
H201
SE E05,5513
C086
H201
SE E05,5513
C086
H201
 


ศุกร์ SE E04,5513
C069
H201
SE E04,5513
C069
H201
SE E04,5513
C069
H201
SE E04,5513
C069
H201
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE E03 ศท012007 ทักษะการใช้ภาษาไทย
SE E06 วท 072013 การปฐมพยาบาล
SE E02 วท062009 กฏหมายในชีวิตประจำวัน
SE 000 ชั่วโมง HomeRoom
SE E07 วท072006 สุขภาพจิต
SE S10 วท072126 การจัดการกับน้ำหนักตัว
SE E01 ศท022010 การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
SE E08 วท072008 สุขภาพผู้บริโภค
SE E05 วท073122 พฤติกรรมสุขภาพ
SE E04 วท 011003 ฟิสิกส์ทั่วไป
====== อาจารย์ ======
C148 อ.พิเศษภาษาไทย 1
C087 อ.นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์
C118 อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C043 อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์
C053 อาจารย์กุลชาดา ศรีใส
C062 อาจารย์ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
0133 อ.อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
C031 ผศ. วนิดา โนรา
C086 อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล
C069 อาจารย์อภิชาต โชติชื่น
===== ห้องเรียน ======
5515 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
5513 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
H201 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201