H301-ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301 จำนวน 28 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE SE5,5513
C074
H301
SE SE5,5513
C074
H301
SE SE5,5513
C074
H301
SE SE5,5513
C074
H301
 


SE SE4,B117
C061
H301
SE SE4,B117
C061
H301
SE SE4,B117
C061
H301
 


 


อังคาร SE SE3,5514
C031
H301
SE SE3,5514
C031
H301
SE SE3,5514
C031
H301
 


 


SE E03,5514
C148
H301
SE E03,5514
C148
H301
SE E03,5514
C148
H301
 


 


พุธ SE SE1,5513
C043
H301
SE SE1,5513
C043
H301
SE SE1,5513
C043
H301
SE 000,5513
C086
H301
 


SE SE6,5513
C020
H301
SE SE6,5513
C020
H301
 


 


 


พฤหัสบดี SE S10,6616
C062
H301
SE S10,6616
C062
H301
SE S10,6616
C062
H301
 


 


SE SE7,6615
C031
H301
SE SE7,6615
C031
H301
 


 


 


ศุกร์ SE SE9,6615
C086
H301
SE SE9,6615
C086
H301
 


SE SE8,5515
C122
H301
SE SE8,5515
C122
H301
 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE SE5 วท023003 ชีวเคมีพื้นฐาน
SE SE4 วท072089 สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
SE SE3 ศท092006 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
SE E03 ศท012007 ทักษะการใช้ภาษาไทย
SE SE1 วท062009 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
SE 000 ชั่วโมง HomeRoom
SE SE6 วท073115 หลักการและแนวคิดในการส่งเสริมสุขภาพ
SE S10 วท072126 การจัดการกับน้ำหนักตัว
SE SE7 วท072008 สุขภาพผู้บริโภค
SE SE9 วท072018 โภชนากร
SE SE8 วท072114 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพการส่งเสริม
====== อาจารย์ ======
C074 อาจารย์ ณัฎฐภรณ์ กุณา
C061 อาจารย์เดิมพัน บริบูรณ์
C031 ผศ. วนิดา โนรา
C148 อ.พิเศษภาษาไทย 1
C043 อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์
C086 อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล
C020 ผศ.ดร. ภัททิยา โพธิมู
C062 อาจารย์ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
C122 อ.วสันต์ เต็งกวน
===== ห้องเรียน ======
5513 ห้องเรียน
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
5514 ห้องเรียน
6616 ห้องเรียน
6615 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
H301 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301