S002-ชั้นปี 4 ห้องสมุดเก่า จำนวน 7 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED 127,S002
C019
A005,B005
ED 127,S002
C019
A005,B005
ED 127,S002
C019
A005,B005
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


AR E06,S002
C067
r401
AR E06,S002
C067
r401
AR E06,S002
C067
r401
AR E06,S002
C067
r401
 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 127 พล 071086 ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
AR E06 บธ 114009 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C019 อาจารย์พรพรรณ กาญจนากร
C067 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
===== ห้องเรียน ======
S002 ชั้นปี 4 ห้องสมุดเก่า
====== นักศึกษา ======
A005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
B005 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
r401 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401