S302-วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302 จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE S32,6617
C036
S302
SE S32,6617
C036
S302
SE S32,6617
C036
S302
SE S32,6617
C036
S302
 


 


 


 


 


 


อังคาร SE S30,5515
C025
S302
SE S30,5515
C025
S302
SE S30,5515
C025
S302
SE 000,5515
C033
S302
 


 


 


 


 


 


พุธ SE S36,B120
C061
S302
SE S36,B120
C061
S302
SE S36,B120
C061
S302
 


 


SE S31,5512
C034
S302
SE S31,5512
C034
S302
SE S31,5512
C034
S302
 


 


พฤหัสบดี SE S29,6613
C148
S302
SE S29,6613
C148
S302
SE S29,6613
C148
S302
 


 


SE S34,6617
C036
S302
SE S34,6617
C036
S302
SE S34,6617
C036
S302
 


 


ศุกร์ SE S33,6612
C068
S302
SE S33,6612
C068
S302
SE S33,6612
C068
S302
 


 


SE S35,5512
C034
S302
SE S35,5512
C034
S302
SE S35,5512
C034
S302
SE S35,5512
C034
S302
 ====== รายวิชา =====
SE S32 วท082051 สรีรวิทยาการออกำลังกาย
SE S30 ศท031011 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
SE 000 ชั่วโมง HomeRoom
SE S36 วท081008 การบริหารกาย
SE S31 ศท061007 วิถีไทยกับการดำงชีวิต
SE S29 ศท012007 ทักษะการใช้ภาษาไทย
SE S34 วท083023 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
SE S33 วท081020 กีฬาเพื่อสุขภาพ
SE S35 วท083048 หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา
====== อาจารย์ ======
C036 ดร. ลัดดา เรืองมโนธรรม
C025 ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C033 อาจารย์ อรรถพร คำพวง
C061 อาจารย์เดิมพัน บริบูรณ์
C034 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด
C148 อ.พิเศษภาษาไทย 1
C068 อาจารย์ วรางคณา สารศิลป์
===== ห้องเรียน ======
6617 ห้องเรียนภายวิภาค (ดร.ลัดดา)
5515 ห้องเรียน
B120 ศูนย์วิทยาศาสตร์
5512 ห้องเรียน
6613 ห้องเรียน
6612 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
S302 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302