ตารางสอน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ตารางสอน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

ภาคเรียน x ปีการศึกษา 25xx(แก้ไข วันที่ 7/8/2558 )
==== นักศึกษา ====
0401-กศ 023002 วิชาสอนวิชาพลศึกษา 0145-กศ 031003 นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯทางการศึกษา Sec.1 0001-กศ041001 การวัดและประเมินผลการศึกษา Sec.1
0002-กศ041001 การวัดและประเมินผลการศึกษา Sec.2 0003-กศ041001 การวัดและประเมินผลการศึกษา Sec.3 0011-กศ042003 วิจัยทางการศึกษา Sec.1
0012-กศ042003 วิจัยทางการศึกษา Sec.2 0013-กศ042003 วิจัยทางการศึกษา Sec.3 0015-กศ053005 จิตวิทยาสำหรับครู Sec.1
0006-กศ053005 จิตวิทยาสำหรับครู Sec.2 0014-กศ053005 จิตวิทยาสำหรับครู Sec.3 r101-การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
r102-การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102 r201-การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201 r202-การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
r301-การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301 r401-การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401 t101-นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
t202-นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201 t301-นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301 t401-นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
1104-บธ 062031 การจัดการองค์การ และทรัพยากรมนุษย์ 1105-บธ 072010 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการกีฬา sl04-พล 031014 ซอฟท์เทนนิส เลือก วทบ.กีฬา ปี 3
1106-พล 031052 ว่ายน้ำ 0058-พล 032047 ยิมนาสติก 2 Sec.1 sl01-พล 032064 แอโรบิกดานซ์1 เลือก วทบ.กีฬา
sl02-พล 032065 แอโรบิกดานซ์2 เลือก วทบ.กีฬา ปี 3 sl03-พล 041007 บาสเกตบอล1 เลือก วทบ.กีฬา ปี 3 1108-พล 041012 ฟุตซอล
A001-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101 A101-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101-1 A002-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
A102-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102-1 A003-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103 A103-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103-1
A004-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104 A104-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104-1 B001-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B105-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201-1 B111-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201-204 B101-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201-4 พล+สุข
B002-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202 B102-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202-1 B003-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
B103-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203-1 B004-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204 B104-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204-1
C001-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301 C002-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302 D001-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 1 401 + 402
D002-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 2 403 + 404 D003-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 3 405 + 406 D004-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 4 407 + 408
A005-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101 B005-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201 C007-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
CC01-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301-1 C003-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302 CC02-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302-1
C004-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303 CC03-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303-1 C005-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
CC04-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304-1 0060-พล024005 เซปักตะกร้อ 2 Sec.1 0132-พล024005 เซปักตะกร้อ 2 Sec.2
0142-พล031003 กรีฑา 1 sec.1 0040-พล031006 กอล์ฟ Sec.1 0034-พล031008 กีฬ่าลีลาศ Sec.1
0035-พล031008 กีฬ่าลีลาศ Sec.2 0041-พล031017 เทควันโด 1 Sec.1 0036-พล031020 เทนนิส 1 Sec.1
0037-พล031023 เทเบิลเทนนิส 1 Sec.1 0050-พล031026 แบดมินตัน 1 Sec.1 0141-พล031032 มวยไทย 1 Sec.1
0124-พล031034 มวยปล้ำ 1 0047-พล031036 มวยสากล 1 Sec.1 0042-พล031038 ยกน้ำหนัก 1 Sec.1
0043-พล031044 ยิงปืน 1 Sec.1 0038-พล031046 ยิมนาสติก 1 Sec.1 0044-พล031049 ยูโด Sec.1
0049-พล031051 เรือพาย Sec.1 0039-พล031064 แอโรบิกดานซ์ 1 Sec.1 0051-พล032004 กรีฑา 2 Sec.1
0125-พล032004 กรีฑา 2 Sec.2 0062-พล032007 กอล์ฟ 2 Sec.1 0063-พล032018 เทควันโด 2 Sec.1
0056-พล032021 เทนนิส 2 Sec.1 0057-พล032021 เทนนิส 2 Sec.2 0068-พล032027 แบดมินตัน 2 Sec.1
0064-พล032033 มวยไทย 2 Sec.1 0134-พล032033 มวยไทย 2 Sec.2 0065-พล032039 ยกน้ำหนัก 2 Sec.1
0133-พล032047 ยิมนาสติก 2 Sec.1 0066-พล032050 ยิงปืน 2 Sec.1 0067-พล032050 ยูโด 2 Sec.1
0052-พล032054 ว่ายน้ำ 2 Sec.1 0126-พล032054 ว่ายน้ำ 2 Sec.2 0059-พล032065 แอโรบิกดานซ์ 2 Sec.1
0069-พล033066 กลวิธีการฝึกฯ กรีฑา Sec.1 0070-พล033066 กลวิธีการฝึกฯ กรีฑา Sec.2 0096-พล033067 กลวิธีการฝึกฯ กอล์ฟ Sec.1
0097-พล033067 กลวิธีการฝึกฯ กอล์ฟ Sec.2 0100-พล033070 กลวิธีการฝึกฯ เทควันโด Sec.1 0101-พล033070 กลวิธีการฝึกฯ เทควันโด Sec.2
0082-พล033071 กลวิธีการฝึกฯ เทนนิส Sec.1 0083-พล033071 กลวิธีการฝึกฯ เทนนิส Sec.2 0098-พล033073 กลวิธีการฝึกฯ แบดมินตัน Sec.1
0099-พล033073 กลวิธีการฝึกฯ แบดมินตัน Sec.2 0086-พล033075 กลวิธีการฝึกฯ มวยไทย Sec.1 0087-พล033075 กลวิธีการฝึกฯ มวยไทย Sec.2
0091-พล033078 กลวิธีการฝึกฯ ยกน้ำหนัก Sec.1 0090-พล033078 กลวิธีการฝึกฯ ยกน้ำหนัก Sec.2 0092-พล033080 กลวิธีการฝึกฯ ยิงปืน Sec.1
0093-พล033080 กลวิธีการฝึกฯ ยิงปืน Sec.2 0084-พล033081 กลวิธีการฝึกฯ ยิมนาสติก Sec.1 0085-พล033081 กลวิธีการฝึกฯ ยิมนาสติก Sec.2
0094-พล033082 กลวิธีการฝึกฯ ยูโด Sec.1 0095-พล033082 กลวิธีการฝึกฯ ยูโด Sec.2 0071-พล033083 กลวิธีการฝึกฯ ว่ายน้ำ Sec.1
0072-พล033083 กลวิธีการฝึกฯ ว่ายน้ำ Sec.2 0123-พล041004 เซปักตะกร้อ 1 Sec.1 0048-พล041012 ฟุตซอล Sec.1
0054-พล041014 ฟุตบอล1 Sec.1 0140-พล041018 วอลเลย์บอล 1 Sec.1 0045-พล041022 แฮนด์บอล 1 Sec.1
0053-พล042008 บาสเกตบอล 2 Sec.1 0127-พล042008 บาสเกตบอล 2 Sec.2 0129-พล042015 ฟุตบอล 2 Sec.1
0130-พล042015 ฟุตบอล 2 Sec.2 0055-พล042019 วอลเลย์บอล 2 Sec.1 0131-พล042019 วอลเลย์บอล 2 Sec.2
0073-พล043024 กลวิธีการฝึกฯ เซปักตะกร้อ Sec.1 0074-พล043024 กลวิธีการฝึกฯ เซปักตะกร้อ Sec.2 0075-พล043025 กลวิธีการฝึกฯ บาสเกตบอล Sec.1
0076-พล043025 กลวิธีการฝึกฯ บาสเกตบอล Sec.2 0077-พล043027 กลวิธีการฝึกฯ ฟุตบอล Sec.1 0078-พล043027 กลวิธีการฝึกฯ ฟุตบอล Sec.2
0143-พล043027 กลวิธีการฝึกฯ ฟุตบอล Sec.3 0079-พล043029 กลวิธีการฝึกฯ วอลเลย์บอล Sec.1 0080-พล043029 กลวิธีการฝึกฯ วอลเลย์บอล Sec.2
0081-พล043029 กลวิธีการฝึกฯ วอลเลย์บอล Sec.3 0122-พล051002 กระบี่กระบอง 1 Sec.1 0061-พล052003 กระบี่กระบอง 2 Sec.1
0088-พล053004 กลวิธีการฝึกฯ กระบี่กระบอง Sec.1 0089-พล053004 กลวิธีการฝึกฯ กระบี่กระบอง Sec.2 0106-พล071001 เกมและเกมนำ Sec.1
0105-พล071007 กิจกรรมเข้าจังหวะ 0046-พล072024 ศิลปป้องกันตัว Sec.1 0135-พล082053 สังคมวิทยาการกีฬา sec.1
0136-พล082053 สังคมวิทยาการกีฬา sec.2 0137-พล082053 สังคมวิทยาการกีฬา sec.3 0107-วท 071021 ยาและสารเสพติด Sec.1
sl21-วท 081204 กอล์ฟ เลือก วทบ.กีฬา ปี 2 sl23-วท 081254 วอลเลย์บอล เลือก วทบ.กีฬา ปี 2 sl22-วท 083205 จัดการฯกอล์ฟ เลือก วทบ.กีฬา ปี 2
0004-วท082010 การป้องกันและการปฐมพยาบาลฯ Sec.1 0007-วท082010 การป้องกันและการปฐมพยาบาลฯ Sec.2 0008-วท082010 การป้องกันและการปฐมพยาบาลฯ Sec.3
0009-วท082052 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย Sec.1 0010-วท082052 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย Sec.2 0138-วท083006 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย Sec.1
0139-วท083006 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย Sec.2 s101-วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101 s102-วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
s201-วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201 s202-วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202 s301-วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
S302-วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302 s401-วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401 1102-ศท คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคิไทย
1101-ศท 021009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0026-ศท 062005 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน Sec.1 1103-ศท 071004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
0027-ศท 092002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต Sec.1 0104-ศท 092002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต Sec.2 0018-ศท012003 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Sec.1
0016-ศท021001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Sec.1 0017-ศท021001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Sec.2 0020-ศท032003 มนุษย์สัมพันธ์
0022-ศท032004 การพัฒนาบุคลิกภาพ Sec.1 0023-ศท032004 การพัฒนาบุคลิกภาพ Sec.2 0021-ศท032004 จิตวิทยาทั่วไป Sec.1
0108-ศท032004 จิตวิทยาทั่วไป Sec.2 0019-ศท041001 คุณธรรม จริยธรรมฯ Sec.1 0024-ศท051001 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ Sec.1
0025-ศท062004 กฎหมายในชีวิตประจำวัน Sec.1 0028-ศท072002 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ Sec.1 0029-ศท072002 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ Sec.2
0030-ศท072002 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ Sec.3 0031-ศท072002 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ Sec.4 0032-ศท072002 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ Sec.5
0033-ศท072002 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ Sec.6 0103-ศท081001 คณิตศาตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน C008-สุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
H101-ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101 H102-ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102 H201-ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
H301-ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301 H401-ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401 C149-อ.ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์ -1

==== อาจารย์ ====
0129-อาจารย์เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง 0131-อ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0132-อ.สมชาย บุญลอย 0133-อ.อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
0135-อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์ คณะ 1 0136-อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์ คณะ 2 0137-อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์-1 0138-อ.ธนัช นำบุญจิตต์-1
0139-อ.ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์-1 0140-อ.อลงกร นำบุญจิตต์-1 0141-อ.โกสินท์ มณีอินทร์ -1 0142-อ.ชุมพล วงศ์คำจันทร์ -1
0143-อ.ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 0144-อ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์-1 0145-อ.อรรถพร คำพวง-1 0146-อ.สุรพล วงษ์สถิตย์-1
0148-อ.ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์-1 C001-ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ C004-ผศ. ชัยพร แก้ววิวัฒน์ C005-ดร. สมชาย กุลโสภิต
C006-อาจารย์ วัฒนา สุริยจันทร์ C009-อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์ C012-รศ. ชูระวี สุริยจันทร์ C014-รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
C018-อาจารย์กิ่งกาญจน์ นาคะกุล C019-อาจารย์พรพรรณ กาญจนากร C020-ผศ.ดร. ภัททิยา โพธิมู C021-ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์
C022-ผศ. วรวิทย์ ตาปิง C024-อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์ C025-ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย C028-อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน
C029-อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์ C030-อาจารย์ เรวัตร นาวาจักร์ C031-ผศ. วนิดา โนรา C032-อาจารย์ปนัดดา จีนประชา
C033-อาจารย์ อรรถพร คำพวง C034-อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด C035-อาจารย์ อวยพร วิภาเวชพร C036-ดร. ลัดดา เรืองมโนธรรม
C037-อาจารย์ดุสิต สุขประเสริฐ C038-อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์ C039-อาจารย์วรพรรณ พรนิมิตร C040-อาจารย์พริษฐ์ บุญรักษ์
C041-อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล C042-อาจารย์อรรณพร สุริโย C043-อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์ C045-อาจารย์ สุนทร จันทร์พรหม
C046-อาจารย์ กมลา ชัยพร C047-อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์ C048-อาจารย์แสงเดือน สว่างวัล C049-อาจารย์รุ่งนภา โท๊ะทองซิว
C050-อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์ C052-- C053-อาจารย์กุลชาดา ศรีใส C054-อาจารย์ฤทธิเดช อาภรณ์
C056-อาจารย์ สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์ C058-อาจารย์ศุภกร ลาภกองศิลป์ C059-อาจารย์สิรีลักขณ์ ร่มพล C060-อาจารย์ทักษดนัย กาญจนากร
C061-อาจารย์เดิมพัน บริบูรณ์ C062-อาจารย์ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์ C064-อาจารย์ ณภัค อุทัยมณีรัตน์ C065-อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์
C066-อาจารย์ เปรม วาทบัณฑิตกุล C067-ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์ C068-อาจารย์ วรางคณา สารศิลป์ C069-อาจารย์อภิชาต โชติชื่น
C074-อาจารย์ ณัฎฐภรณ์ กุณา C075-อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ C077-ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์ C079-อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C080-ดร. ชินวัฒน์ ไข่เกตุ C083-อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์ C084-อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์ C086-อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล
C087-อ.นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์ C092-ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น C102-อาจารย์พีรพล นวพันธ์จิรา C104-อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์
C105-อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง C107-อาจารย์กษิรา กาเยาว์ C108-อาจารย์วรากร คำปลิว C109-อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
C110-อาจารย์วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์ C111-อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์ C112-อาจารย์สรายุธ สมบูรณ์ C113-อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา
C114-อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล C115-อาจารย์อาทิตย์ บุญเซ่ง C116-อาจารย์อนุชา กิติชัยชาญ C117-อาจารย์ บรรเจิด สันสุวรรณ
C118-อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล C119-ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น C120-อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี C121-อาจารย์ธนเศรษฐ์ วงค์วัชรอำพน
C122-อ.วสันต์ เต็งกวน C124-อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์ C126-อาจารย์ภิชชาภร กิตติณิชภัทร C128--
C129-รศ.ธนกร ช้างน้อย C130-อาจารย์ธรรมนันท์ ไชยานนท์ C131-อาจารย์ ภาษาอังกฤษเพื่อฯ C147-อ.ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช
C148-อ.พิเศษภาษาไทย 1 S001-อาจารย์วิชาเลือกกีฬา วทบ.ปี 3 S002-อาจารย์วิชาเลือกกีฬา วทบ.ปี 2 รายงานสรุปครู

==== ห้องเรียน ====
0000-PH-jpan 0120-ลานหน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 2201-ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2202-ห้องเรียน
2203-ห้องเรียน 3301-ห้องเรียนภาษาอังกฤษ 3302-ห้องคอมพิวเตอร์ 4410-ห้องเรียน ห้องเรียน ป.โท
5512-ห้องเรียน 5513-ห้องเรียน 5514-ห้องเรียน 5515-ห้องเรียน
6611-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน 6612-ห้องเรียน 6613-ห้องเรียน 6614-ห้องเรียน
6615-ห้องเรียน 6616-ห้องเรียน 6617-ห้องเรียนภายวิภาค (ดร.ลัดดา) 7711-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
7712-ห้องเรียน 7713-ห้องเรียน 7714-ห้องเรียน 7715-ห้องเรียน
7716-ห้องเรียนกิจกรรมคณะศิลปศาสตร์ 7717-ห้องเรียนภาษาอังกฤษ 8811-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน 8812-ห้องเรียน
8813-ห้องเรียน 8814-ห้องเรียน 8815-ห้องเรียน 8816-ห้องเรียน
8817-ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 9911-ห้องเรียนรวม ลีลาศ 9912-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914) 9915-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
9917-ห้องคอมพิวเตอร์ A101-ห้องเรียนรวม เอราวัณ 1 บรรจุดได้ 200 คน A102-ห้องเรียนรวม เอราวัณ 2 บรรจุดได้ 120 คน A201-ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน
A301-ห้องเรียนรวม เอราวัณ 4 บรรจุดได้ 120 คน B101-สนามกรีฑา B102-สนามฟุตบอล ข้างสระว่ายน้ำ B103-สนามยิงปืน
B104-สนามแบดมินตัน B105-สนามตะกร้อ B106-สนามเปตอง B108-โรงยิมมวย
B109-โรงยิมเทบิลเทนนิส B110-โรงยิมยิมนาสติก B111-โรงยิมยูโด B112-โรงยิมเทควันโด
B113-โรงยิมยกน้ำหนัก B114-ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ) B115-ลานหน้าอาคารมาร์ติน2 (ใต้) B116-ลานหน้าคารเฉลิมพระเกียรติฯ
B117-ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ B118-สระว่ายน้ำ B119-สนามเทนนิส B120-ศูนย์วิทยาศาสตร์
B121-โดมบาส1 B122-โดมบาส2 B123-ลานหน้าอาคารมาร์ติน/วัดฟ้าฮ่าม B124-โรงยิมวอลเลย์บอล 3 (เทศบาล)
B126-สนามฟุตบอล (เทศบาล) B127-สนามฟุตซอล B128-โดมบาส1-1 B129-โดมบาส1-1-1
S001-ห้องเรียนวิชาเลือกกีฬา วทบ. ปี 3 S002-ชั้นปี 4 ห้องสมุดเก่า