r101-การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101 จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ AR A01,7717
C032
r101
AR A01,7717
C032
r101
AR A01,7717
C032
r101
AR 000,7713
C124,C079
r101
 


AR A04,7712
C038
r101
AR A04,7712
C038
r101
AR A04,7712
C038
r101
 


 


อังคาร AR A02,7712
C042
r101
AR A02,7712
C042
r101
AR A02,7712
C042
r101
 


 


AR A07,B118
C058
r101
AR A07,B118
C058
r101
AR A07,B118
C058
r101
 


 


พุธ AR A05,7713
0129
r101
AR A05,7713
0129
r101
AR A05,7713
0129
r101
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR A03,7715
C060
r101
AR A03,7715
C060
r101
AR A03,7715
C060
r101
 


 


AR A06,7712
C124
r101
AR A06,7712
C124
r101
AR A06,7712
C124
r101
 


 


ศุกร์ AR A08,B127
C111,C130
r101
AR A08,B127
C111,C130
r101
AR A08,B127
C111,C130
r101
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR A01 ศท 021009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
AR 000 ชั่วโมง HomeRoom
AR A04 บธ062031 การจัดการองค์การ และทรัพยากรมนุษย์
AR A02 ศท 041004 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
AR A07 พล 031052 ว่ายน้ำ
AR A05 บธ072010 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกับการประกอบธุรกิจ
AR A03 ศท071004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรุ้
AR A06 บธ 111001 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการกีฬา
AR A08 พล 041012 ฟุตซอล
====== อาจารย์ ======
C032 อาจารย์ปนัดดา จีนประชา
C124 อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์
C079 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C038 อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C042 อาจารย์อรรณพร สุริโย
C058 อาจารย์ศุภกร ลาภกองศิลป์
0129 อาจารย์เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
C060 อาจารย์ทักษดนัย กาญจนากร
C111 อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
C130 อาจารย์ธรรมนันท์ ไชยานนท์
===== ห้องเรียน ======
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
7713 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
B118 สระว่ายน้ำ
7715 ห้องเรียน
B127 สนามฟุตซอล
====== นักศึกษา ======
r101 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101