r102-การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102 จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ AR A05,7713
0129
r102
AR A05,7713
0129
r102
AR A05,7713
0129
r102
 


 


AR A08,B127
C111,C130
r102
AR A08,B127
C111,C130
r102
AR A08,B127
C111,C130
r102
 


 


อังคาร AR A01,7717
C032
r102
AR A01,7717
C032
r102
AR A01,7717
C032
r102
 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR A02,7712
C042
r102
AR A02,7712
C042
r102
AR A02,7712
C042
r102
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR A07,B118
C058
r102
AR A07,B118
C058
r102
AR A07,B118
C058
r102
AR 000,5513
C060,C120
r102
 


AR A03,7715
C060
r102
AR A03,7715
C060
r102
AR A03,7715
C060
r102
 


 


ศุกร์ AR A06,7712
C124
r102
AR A06,7712
C124
r102
AR A06,7712
C124
r102
 


 


AR A04,7712
C038
r102
AR A04,7712
C038
r102
AR A04,7712
C038
r102
 


 ====== รายวิชา =====
AR A05 บธ072010 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกับการประกอบธุรกิจ
AR A08 พล 041012 ฟุตซอล
AR A01 ศท 021009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
AR A02 ศท 041004 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
AR A07 พล 031052 ว่ายน้ำ
AR 000 ชั่วโมง HomeRoom
AR A03 ศท071004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรุ้
AR A06 บธ 111001 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการกีฬา
AR A04 บธ062031 การจัดการองค์การ และทรัพยากรมนุษย์
====== อาจารย์ ======
0129 อาจารย์เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
C111 อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
C130 อาจารย์ธรรมนันท์ ไชยานนท์
C032 อาจารย์ปนัดดา จีนประชา
C042 อาจารย์อรรณพร สุริโย
C058 อาจารย์ศุภกร ลาภกองศิลป์
C060 อาจารย์ทักษดนัย กาญจนากร
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C124 อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์
C038 อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
===== ห้องเรียน ======
7713 ห้องเรียน
B127 สนามฟุตซอล
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
7712 ห้องเรียน
B118 สระว่ายน้ำ
5513 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
r102 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102