r201-การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201 จำนวน 29 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ AR B01,7715
0133
r201
AR B01,7715
0133
r201
AR B01,7715
0133
r201
 


 


AR B02,7715
C079
r201
AR B02,7715
C079
r201
AR B02,7715
C079
r201
 


 


อังคาร AR B04,7714
C092
r201
AR B04,7714
C092
r201
AR B04,7714
C092
r201
AR 000,7714
C067,C043
r201
 


AR B08,B104
C086
r201
AR B08,B104
C086
r201
AR B08,B104
C086
r201
 


 


พุธ AR B05,7716
C038
r201
AR B05,7716
C038
r201
AR B05,7716
C038
r201
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR B06,7713
C067
r201
AR B06,7713
C067
r201
AR B06,7713
C067
r201
AR B06,7713
C067
r201
 


AR B03,7714
C040
r201
AR B03,7714
C040
r201
AR B03,7714
C040
r201
 


 


ศุกร์ AR B07,7716
C060
r201
AR B07,7716
C060
r201
AR B07,7716
C060
r201
 


 


AR B09,B115
C024
r201
AR B09,B115
C024
r201
AR B09,B115
C024
r201
 


 ====== รายวิชา =====
AR B01 ศท022010 การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดฯ
AR B02 ศท072006 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
AR B04 ศท072006 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
AR 000 ชั่วโมง HomeRoom
AR B08 พล031025 แบดมินตัน
AR B05 บธ 033006 การจัดการการเงินและการบัญชี
AR B06 บธ062030 การบริหารโครงการ
AR B03 ศท061005 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
AR B07 นศ054023 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางกีฬา
AR B09 พล072085 ทักษะและการสอนเกมและเกมนำ
====== อาจารย์ ======
0133 อ.อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
C079 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C092 ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
C067 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
C043 อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์
C086 อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล
C038 อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C040 อาจารย์พริษฐ์ บุญรักษ์
C060 อาจารย์ทักษดนัย กาญจนากร
C024 อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์
===== ห้องเรียน ======
7715 ห้องเรียน
7714 ห้องเรียน
B104 สนามแบดมินตัน
7716 ห้องเรียนกิจกรรมคณะศิลปศาสตร์
7713 ห้องเรียน
B115 ลานหน้าอาคารมาร์ติน2 (ใต้)
====== นักศึกษา ======
r201 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201