r202-การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202 จำนวน 29 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ AR B06,7712
C067
r202
AR B06,7712
C067
r202
AR B06,7712
C067
r202
AR B06,7712
C067
r202
 


AR B09,B114
C024
r202
AR B09,B114
C024
r202
AR B09,B114
C024
r202
 


 


อังคาร AR B05,7713
C038
r202
AR B05,7713
C038
r202
AR B05,7713
C038
r202
AR 000,7713
C042
r202
 


AR B07,7716
C060
r202
AR B07,7716
C060
r202
AR B07,7716
C060
r202
 


 


พุธ AR B03,7715
C040
r202
AR B03,7715
C040
r202
AR B03,7715
C040
r202
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR B01,7714
C122
r202
AR B01,7714
C122
r202
AR B01,7714
C122
r202
 


 


AR B02,7713
C079
r202
AR B02,7713
C079
r202
AR B02,7713
C079
r202
 


 


ศุกร์ AR B04,7714
C092
r202
AR B04,7714
C092
r202
AR B04,7714
C092
r202
 


 


AR B08,B104
C086
r202
AR B08,B104
C086
r202
AR B08,B104
C086
r202
 


 ====== รายวิชา =====
AR B06 บธ062030 การบริหารโครงการ
AR B09 พล072085 ทักษะและการสอนเกมและเกมนำ
AR B05 บธ 033006 การจัดการการเงินและการบัญชี
AR 000 ชั่วโมง HomeRoom
AR B07 นศ054023 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางกีฬา
AR B03 ศท061005 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
AR B01 ศท022010 การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดฯ
AR B02 ศท072006 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
AR B04 ศท072006 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
AR B08 พล031025 แบดมินตัน
====== อาจารย์ ======
C067 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
C024 อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์
C038 อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C042 อาจารย์อรรณพร สุริโย
C060 อาจารย์ทักษดนัย กาญจนากร
C040 อาจารย์พริษฐ์ บุญรักษ์
C122 อ.วสันต์ เต็งกวน
C079 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C092 ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
C086 อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล
===== ห้องเรียน ======
7712 ห้องเรียน
B114 ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ)
7713 ห้องเรียน
7716 ห้องเรียนกิจกรรมคณะศิลปศาสตร์
7715 ห้องเรียน
7714 ห้องเรียน
B104 สนามแบดมินตัน
====== นักศึกษา ======
r202 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202