r401-การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401 จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


AR E04,7716
C040
r401
AR E04,7716
C040
r401
AR E04,7716
C040
r401
AR E04,7716
C040
r401
 


อังคาร AR CO7,B120
C047
r301,r401
AR CO7,B120
C047
r301,r401
 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR E05,B104
C086
r401
AR E05,B104
C086
r401
AR E05,B104
C086
r401
AR 000,7712
C038
r401
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR E02,6615
C124
r401
AR E02,6615
C124
r401
 


 


 


AR E06,S002
C067
r401
AR E06,S002
C067
r401
AR E06,S002
C067
r401
AR E06,S002
C067
r401
 


ศุกร์ AR E01,7717
C032
r401,t401
AR E01,7717
C032
r401,t401
AR E01,7717
C032
r401,t401
AR E01,7717
C032
r401,t401
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR E04 บธ 003005 การวิจัยทางการจัดการกีฬา
AR CO7 การจัดการศูนย์สุขภาพ
AR E05 พล 031025 แบดมินตัน
AR 000 ชั่วโมง HomeRoom
AR E02 วท 084011 การเป็นผู้ฝึกกีฬา
AR E06 บธ 114009 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการกีฬา
AR E01 ศท 022002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
====== อาจารย์ ======
C040 อาจารย์พริษฐ์ บุญรักษ์
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C086 อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล
C038 อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C124 อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์
C067 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
C032 อาจารย์ปนัดดา จีนประชา
===== ห้องเรียน ======
7716 ห้องเรียนกิจกรรมคณะศิลปศาสตร์
B120 ศูนย์วิทยาศาสตร์
B104 สนามแบดมินตัน
7712 ห้องเรียน
6615 ห้องเรียน
S002 ชั้นปี 4 ห้องสมุดเก่า
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
====== นักศึกษา ======
r401 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
r301 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
t401 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401