รายงานจำนวนคาบสอน ภาคเรียน x ปีการศึกษา 25xx(แก้ไข วันที่ 7/8/2558 )
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

ลำดับ ชื่อ-สกุล คาบรวม รายวิชา คาบเรียน ผู้สอนร่วม หมายเหตุ
1 อาจารย์เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง 10 1.บธ072010 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกับการประกอบธุรกิจ 6 คาบ
2.การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน 3 คาบ
3.ชั่วโมง HomeRoom 1 คาบ อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์
2 อ.สมชาย บุญลอย 9 1.กศ 013007 พื้นฐานวิชาชีพครู 6 คาบ
2.กศ 013007 พื้นฐานวิชาชีพครู 3 คาบ
3 อ.อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ 20 1.ศท022010 การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดฯ 3 คาบ
2.กศ 013008 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 4 คาบ อ.ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช
3.ศท022010 การพัฒนาทักษะการฟัง-พูด 3 คาบ
4.ศท022010 การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 3 คาบ
5.วท071113 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ1 4 คาบ
6.ศท022010 การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 3 คาบ
4 อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์ คณะ 1 3 1.ค่ายพักแรม 3 คาบ
5 อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์ คณะ 2 3 1.พล072020 ค่ายพักแรม 3 คาบ
6 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์-1 9 1.เลือก 1 วิชา ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหา+ การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน 3 คาบ อ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์-1
2.เลือก กฎหมายในฯ+เศรษฐศาสตร์ในฯ+การศึกษากับสังคม 6 คาบ อ.ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์-1
7 อ.ธนัช นำบุญจิตต์-1 6 1.เลือก กฎหมายในฯ+เศรษฐศาสตร์ในฯ+การศึกษากับสังคม 6 คาบ
8 อ.ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์-1 6 1.เลือก กฎหมายในฯ+เศรษฐศาสตร์ในฯ+การศึกษากับสังคม 6 คาบ อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์-1
9 อ.อลงกร นำบุญจิตต์-1 3 1.เลือก กฎหมายในฯ+เศรษฐศาสตร์ในฯ+การศึกษากับสังคม 3 คาบ
10 อ.โกสินท์ มณีอินทร์ -1 3 1.เลือก กฎหมายในฯ+เศรษฐศาสตร์ในฯ+การศึกษากับสังคม 3 คาบ
11 อ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์-1 3 1.เลือก 1 วิชา ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหา+ การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน 3 คาบ อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์-1
12 อ.อรรถพร คำพวง-1 6 1.เลือก 1 วิชา คอมพิวเตอร์ทั่วไป + การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ 6 คาบ
13 อ.สุรพล วงษ์สถิตย์-1 9 1.เลือก 1 วิชา คอมพิวเตอร์ทั่วไป + การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ 9 คาบ
14 อ.ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์-1 3 1.เลือก 1 วิชา คอมพิวเตอร์ทั่วไป + การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ 3 คาบ
15 ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ 9 1.พล 043027 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล 9 คาบ อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
16 ผศ. ชัยพร แก้ววิวัฒน์ 16 1.ชั่วโมง HomeRoom 1 คาบ
2.วท082053 สังคมวิทยาการกีฬา 4 คาบ
3.พล 072020 ค่ายพักแรม 3 คาบ อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์
4.กศ 023002 วิชาสอนวิชาพลศึกษา 8 คาบ
17 ดร. สมชาย กุลโสภิต 9 1.วท 082278 สรีรวิทยาการกีฬา และการออกกำลังกาย 6 คาบ
2.พล 043029 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล 3 คาบ
18 อาจารย์ วัฒนา สุริยจันทร์ 18 1.กศ 023002 วิชาสอนวิชาพลศึกษา 8 คาบ
2.พล 032004 กรีฑา 2 3 คาบ
3.พล 033066 กลวิธีการฝึกและการจัดการกรีฑา 6 คาบ
4.ชั่วโมง HomeRoom 1 คาบ
19 อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์ 16 1.พล 032125 ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก 12 คาบ
2.ชั่วโมง HomeRoom 1 คาบ อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ
3.เลือก 1 วิชา ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหา+ การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน 3 คาบ อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์
อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์
20 รศ. ชูระวี สุริยจันทร์ 5 1.ชั่วโมง HomeRoom 1 คาบ
2.พล013019 การประเมินผลทางพลศึกษา 4 คาบ อาจารย์สรายุธ สมบูรณ์
21 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย 9 1.กศ 023013 การจัดการเรียนรู้ 8 คาบ
2.ชั่วโมง HomeRoom 1 คาบ อาจารย์ กมลา ชัยพร
22 อาจารย์กิ่งกาญจน์ นาคะกุล 18 1.ศท 011006 การใช้ภาษาไทย 15 คาบ อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
2.ศท 011006 การใช้ภาษาไทย 3 คาบ อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
23 อาจารย์พรพรรณ กาญจนากร 9 1.พล 071086 ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ 9 คาบ
24 ผศ.ดร. ภัททิยา โพธิมู 8 1.วท081020 กีฬาเพื่อสุขภาพ 6 คาบ
2.วท073115 หลักการและแนวคิดในการส่งเสริมสุขภาพ 2 คาบ
25 ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์ 10 1.เลือก 1 วิชา คอมพิวเตอร์ทั่วไป + การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ 9 คาบ อาจารย์ อรรถพร คำพวง
2.ชั่วโมง HomeRoom 1 คาบ
26 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง 10 1.สข 001001 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 9 คาบ
2.ชั่วโมง HomeRoom 1 คาบ
27 อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์ 28 1.พล 072085 ทักษะและการสอนเกมและเกมนำ 9 คาบ อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล
2.พล072085 ทักษะและการสอนเกมและเกมนำ 6 คาบ
3.นก012004 นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ 3 คาบ
4.พล 072020 ค่ายพักแรม 3 คาบ อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
ผศ. ชัยพร แก้ววิวัฒน์
5.พล 071001 เกมและเกมนำ 3 คาบ
6.นก 022004 พื้นฐานการเป็นผู้นำฯ 4 คาบ
28 ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย 8 1.ศท031011 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 6 คาบ
2.วท124033 การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 คาบ
29 อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน 11 1.ศท 011006 ประวัติและหลักการพลศึกษา 10 คาบ
2.ชั่วโมง HomeRoom 1 คาบ ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
30 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์ 12 1.พล011013 พื้นฐานวิชาชีพพลศึกษา กีฬา และ นันทนาการ 12 คาบ
31 อาจารย์ เรวัตร นาวาจักร์ 3 1.พล 043024 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อ 3 คาบ
32 ผศ. วนิดา โนรา 12 1.ศท092006 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 คาบ
2.ชั่วโมง HomeRoom 1 คาบ
3.วท072008 สุขภาพผู้บริโภค 2 คาบ
4.วท072008 สุขภาพผู้บริโภค 2 คาบ
5.ศท 092002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 4 คาบ
33 อาจารย์ปนัดดา จีนประชา 22 1.ศท 021009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 9 คาบ
2.ชั่วโมง HomeRoom 1 คาบ อาจารย์ธรรมนันท์ ไชยานนท์
3.มศ053009 ภาษาอังกฤษสำหรับนันทนาการ 4 คาบ อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
4.กศ 013008 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 4 คาบ อ.พิเศษภาษาไทย 1
5.ศท 022002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 4 คาบ
34 อาจารย์ อรรถพร คำพวง 17 1.เลือก 1 วิชา คอมพิวเตอร์ทั่วไป + การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ 3 คาบ ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์
2.ศท072002 การใช้โปรแกรมสำหรับรูปในชีวิตประจำวัน 1 คาบ
3.ศท071004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 9 คาบ
4.ชั่วโมง HomeRoom 1 คาบ
5.ศท051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3 คาบ
35 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด 25 1.ศท 041004 คุณธรรมจริยธรรมสำหรับบัณฑิตฯ 3 คาบ
2.ชั่วโมง HomeRoom 1 คาบ
3.วท082135 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 3 คาบ
4.วท124010 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4 คาบ
5.ศท061007 วิถีไทยกับการดำงชีวิต 6 คาบ
6.วท083048 หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา 8 คาบ
36 อาจารย์ อวยพร วิภาเวชพร 19 1.วท031003 ชีววิทยาทั่วไป 16 คาบ
2.ชั่วโมง HomeRoom 1 คาบ
3.สข 011004 ยาและสารเสพติด 2 คาบ
37 ดร. ลัดดา เรืองมโนธรรม 20 1.วท082051 สรีรวิทยาการออกำลังกาย 8 คาบ
2.วท081040 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 3 คาบ
3.วท 083023 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว 3 คาบ
4.วท071001 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1 3 คาบ
5.วท083023 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว 3 คาบ
38 อาจารย์ดุสิต สุขประเสริฐ 7 1.วท081212 เทควันโด 3 คาบ
2.ชั่วโมง HomeRoom 1 คาบ
3.การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 3 คาบ
39 อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์ 16 1.บธ062031 การจัดการองค์การ และทรัพยากรมนุษย์ 6 คาบ
2.บธ 033006 การจัดการการเงินและการบัญชี 6 คาบ
3.เลือก 1 วิชา ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหา+ การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน 3 คาบ อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์
อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์
อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์
4.ชั่วโมง HomeRoom 1 คาบ
40 อาจารย์วรพรรณ พรนิมิตร 22 1.ศท 071004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 15 คาบ
2.ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 3 คาบ
3.ศท 021001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 คาบ
41 อาจารย์พริษฐ์ บุญรักษ์ 20 1.บธ 003005 การวิจัยทางการจัดการกีฬา 4 คาบ
2.ศท061005 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 6 คาบ
3.ชั่วโมง HomeRoom 1 คาบ อาจารย์ภิชชาภร กิตติณิชภัทร
4.เลือก กฎหมายในฯ+เศรษฐศาสตร์ในฯ+การศึกษากับสังคม 6 คาบ อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์
อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์
อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
5.สค073003 เศรษฐศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว 3 คาบ
42 อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล 29 1.พล 043027 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล 9 คาบ ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์
2.ชั่วโมง HomeRoom 2 คาบ
3.พล041049 ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล 15 คาบ
4.พล 042015 ฟุตบอล 2 3 คาบ อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
43 อาจารย์อรรณพร สุริโย 17 1.พล 024094 การวิจัยด้านการท่องเที่ยว 4 คาบ
2.ศท 041004 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 9 คาบ
3.ชั่วโมง HomeRoom 1 คาบ
4.ทท013003 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 3 คาบ
44 อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์ 20 1.วท062009 กฏหมายในชีวิตประจำวัน 3 คาบ
2.ชั่วโมง HomeRoom 1 คาบ ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
3.วท062009 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3 คาบ
4.เลือก กฎหมายในฯ+เศรษฐศาสตร์ในฯ+การศึกษากับสังคม 6 คาบ อาจารย์พริษฐ์ บุญรักษ์
อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์
อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
5.การจัดการความเสี่ยงทางการกีฬา 4 คาบ
6.ศท 062004 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3 คาบ
45 อาจารย์ สุนทร จันทร์พรหม 16 1.กศ 023003 วิชาสอนวิชาสุขศึกษา 16 คาบ อาจารย์อนุชา กิติชัยชาญ
46 อาจารย์ กมลา ชัยพร 4 1.ชั่วโมง HomeRoom 1 คาบ รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
2.พล 031023 เทเบิลเทนนิส 1 3 คาบ
47 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์ 15 1.พล 043024 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล 6 คาบ
2.การจัดการศูนย์สุขภาพ 2 คาบ
3.ชั่วโมง HomeRoom 1 คาบ
4.พล 072020 ค่ายพักแรม 3 คาบ ผศ. ชัยพร แก้ววิวัฒน์
อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์
5.บาสเกตบอล+วอลเลย์บอล 3 คาบ อาจารย์วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
48 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์ 16 1.วท071004 การสาธารณสุขเบื้องต้น 4 คาบ
2.สข 011001 การสาธารณสุข 2 คาบ
3.เลือก 1 วิชา ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหา+ การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน 3 คาบ อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์
อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์
4.ชั่วโมง HomeRoom 1 คาบ
5.เลือก กฎหมายในฯ+เศรษฐศาสตร์ในฯ+การศึกษากับสังคม 6 คาบ อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์
อาจารย์พริษฐ์ บุญรักษ์
อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
49 อาจารย์กุลชาดา ศรีใส 7 1.ชั่วโมง HomeRoom 1 คาบ
2.พล 031008 กีฬาลีลาศ 3 คาบ
3.พล031134 ทักษะและการสอนกีฬาแอโรบิกดานซ์ 3 คาบ
50 อาจารย์ฤทธิเดช อาภรณ์ 9 1.พล 032050 ยิงปืน 2 3 คาบ
2.พล 031044 ยิงปืน 1 3 คาบ
3.พล 033080 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายิงปืน 3 คาบ
51 อาจารย์ สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์ 13 1.มวยไทย 3 คาบ
2.พล 031032 มวยไทย 1 3 คาบ
3.ชั่วโมง HomeRoom 1 คาบ
4.พล 032033 มวยไทย 2 3 คาบ
5.พล 053075 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬามวยไทย 3 คาบ
52 อาจารย์ศุภกร ลาภกองศิลป์ 12 1.พล 031052 ว่ายน้ำ 9 คาบ
2.พล 033083 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้ำ 3 คาบ
53 อาจารย์สิรีลักขณ์ ร่มพล 18 1.ศท051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 6 คาบ
2.ศท 071004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 12 คาบ
54 อาจารย์ทักษดนัย กาญจนากร 16 1.นศ054023 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางกีฬา 6 คาบ
2.ศท071004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรุ้ 6 คาบ
3.ชั่วโมง HomeRoom 1 คาบ อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
4.นก024022 การถ่ายภาพเพื่อนันทนาการ 3 คาบ
55 อาจารย์เดิมพัน บริบูรณ์ 17 1.พื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา 4 คาบ
2.ชั่วโมง HomeRoom 1 คาบ
3.วท072089 สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 3 คาบ
4.วท081008 การบริหารกาย 6 คาบ
5.วท083006 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 3 คาบ
56 อาจารย์ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์ 7 1.วท072126 การจัดการกับน้ำหนักตัว 6 คาบ
2.ชั่วโมง HomeRoom 1 คาบ
57 อาจารย์ ณภัค อุทัยมณีรัตน์ 19 1.กศ 052007 จิตวิทยาการศึกษา 4 คาบ
2.ชั่วโมง HomeRoom 1 คาบ อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
3.กศ 053005 จิตวิทยาสำหรับครู 6 คาบ
4.กศ 052008 จิตวิทยาสำหรับครู 8 คาบ
58 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์ 9 1.พล 043029 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล 6 คาบ
2.เลือก 1 วิชา ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหา+ การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน 3 คาบ อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์
อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์
59 อาจารย์ เปรม วาทบัณฑิตกุล 3 1.วท 082010 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา 3 คาบ
60 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์ 16 1.บธ062030 การบริหารโครงการ 8 คาบ
2.ชั่วโมง HomeRoom 1 คาบ อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์
3.บธ 114009 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการกีฬา 4 คาบ
4.ทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ 3 คาบ
61 อาจารย์ วรางคณา สารศิลป์ 12 1.วท081020 กีฬาเพื่อสุขภาพ 6 คาบ
2.วท081214 เทนนิส 3 คาบ
3.วท082047 เวชศาสตร์การกีฬา 3 คาบ
62 อาจารย์อภิชาต โชติชื่น 17 1.ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติฯ 6 คาบ
2.วท092004 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 7 คาบ
3.วท 011003 ฟิสิกส์ทั่วไป 4 คาบ
63 อาจารย์ ณัฎฐภรณ์ กุณา 16 1.วท023003 ชีวเคมีพื้นฐาน 4 คาบ
2.วท021004 เคมีทั่วไป 8 คาบ
3.วท 023003 ชีวเคมีพื้นฐาน 4 คาบ
64 อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ 19 1.ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 15 คาบ
2.ชั่วโมง HomeRoom 1 คาบ อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์
3.กศ 042003 วิจัยทางการศึกษา 3 คาบ
65 ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์ 25 1.กศ 042007 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 24 คาบ
2.ชั่วโมง HomeRoom 1 คาบ
66 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์ 16 1.ชั่วโมง HomeRoom 1 คาบ อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์
2.ศท072006 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน 6 คาบ
3.เลือก 1 วิชา คอมพิวเตอร์ทั่วไป + การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ 6 คาบ ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์
4.ศท071004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรุ้ 3 คาบ
67 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์ 15 1.นก011001 ปรัชญา ทฤษฏี หลักการฯ 3 คาบ
2.ชั่วโมง HomeRoom 1 คาบ อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
3.พล 024146 การจัดและการบริหารนันทนาการ 3 คาบ
4.พล 084007การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4 คาบ อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
5.มศ053009 ภาษาอังกฤษสำหรับนันทนาการ 4 คาบ อาจารย์ปนัดดา จีนประชา
68 อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์ 19 1.ศท012010 วาทการ 18 คาบ
2.ชั่วโมง HomeRoom 1 คาบ อาจารย์เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
69 อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล 16 1.พล031025 แบดมินตัน 6 คาบ
2.พล 031025 แบดมินตัน 3 คาบ
3.ชั่วโมง HomeRoom 1 คาบ
4.วท073122 พฤติกรรมสุขภาพ 4 คาบ
5.วท072018 โภชนากร 2 คาบ
70 อ.นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์ 3 1.วท 072013 การปฐมพยาบาล 3 คาบ อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
71 ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น 20 1.ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 9 คาบ
2.ศท072006 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 6 คาบ
3.ศท072006 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 3 คาบ
4.ชั่วโมง HomeRoom 2 คาบ อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน
72 อาจารย์พีรพล นวพันธ์จิรา 11 1.ศท072002 การใช้โปรแกรมสำหรับรูปในชีวิตประจำวัน 3 คาบ
2.ชั่วโมง HomeRoom 1 คาบ
3.ศท 072002 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน 4 คาบ
4.กศ031003 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3 คาบ
73 อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์ 9 1.วท 073007 สุขภาพสิ่งแวดล้อม 8 คาบ
2.ชั่วโมง HomeRoom 1 คาบ
74 อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง 13 1.ชั่วโมง HomeRoom 1 คาบ
2.พล 041056 ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ 12 คาบ
75 อาจารย์วรากร คำปลิว 14 1.บธ072044 จิตวิทยาพัฒนาการและการบริการ 3 คาบ
2.ชั่วโมง HomeRoom 1 คาบ
3.ศท 031002 จิตวิทยาทั่วไป 6 คาบ
4.นก022027 พลวัตรกลุ่ม 4 คาบ
76 อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา 17 1.ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 3 คาบ
2.ชั่วโมง HomeRoom 1 คาบ อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
3.ทท013005 วัฒธรรมและภูมิปัญญาไทยฯ 3 คาบ
4.พล 084007การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4 คาบ อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
5.ทท011001 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3 คาบ
6.บธ072046 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก 3 คาบ
77 อาจารย์วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์ 15 1.วท 082273 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย 12 คาบ
2.บาสเกตบอล+วอลเลย์บอล 3 คาบ อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
78 อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์ 19 1.ชั่วโมง HomeRoom 1 คาบ
2.พล 041012 ฟุตซอล 6 คาบ อาจารย์ธรรมนันท์ ไชยานนท์
3.พล 042015 ฟุตบอล 2 3 คาบ อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
4.เลือก กฎหมายในฯ+เศรษฐศาสตร์ในฯ+การศึกษากับสังคม 6 คาบ อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์
อาจารย์พริษฐ์ บุญรักษ์
อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์
5.ฟุตซอล 3 คาบ อาจารย์ธรรมนันท์ ไชยานนท์
79 อาจารย์สรายุธ สมบูรณ์ 19 1.พล 031109 ทักษะและการสอนกรีฑา 12 คาบ
2.พล013019 การประเมินผลทางพลศึกษา 4 คาบ รศ. ชูระวี สุริยจันทร์
3.วท081201 กรีฑา 3 คาบ
80 อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา 13 1.พล 031129 ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ำ 6 คาบ
2.พล 031051 เรือพาย 3 คาบ
3.ชั่วโมง HomeRoom 1 คาบ
4.นก012003 โปรแกรมนันทาการ 3 คาบ
81 อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล 18 1.พล 072085 ทักษะและการสอนเกมและเกมนำ 12 คาบ อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์
2.พล 041056 ทักษะและการสอนกีฬากระบี่กระบอง 6 คาบ
82 อาจารย์อนุชา กิติชัยชาญ 17 1.กศ 023003 วิชาสอนวิชาสุขศึกษา 16 คาบ อาจารย์ สุนทร จันทร์พรหม
2.ชั่วโมง HomeRoom 1 คาบ
83 อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล 14 1.ชั่วโมง HomeRoom 1 คาบ
2.วท 072013 การปฐมพยาบาล 3 คาบ อ.นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์
3.วท 072006 สุขภาพจิต 8 คาบ
4.วท072006 สุขภาพจิต 2 คาบ
84 ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น 15 1.สข 001001 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 6 คาบ
2.วท 082278 สรีรวิทยาการกีฬา และการออกกำลังกาย 3 คาบ
3.วท081262 แฮนด์บอล 3 คาบ
4.วท 082273 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย 3 คาบ
85 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี 29 1.ศท 011006 การใช้ภาษาไทย 15 คาบ อาจารย์กิ่งกาญจน์ นาคะกุล
2.ศท 021008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 4 คาบ
3.ศท 011006 การใช้ภาษาไทย 3 คาบ อาจารย์กิ่งกาญจน์ นาคะกุล
4.ศท011006 การใช้ภาษาไทย 3 คาบ
5.ชั่วโมง HomeRoom 1 คาบ อาจารย์ทักษดนัย กาญจนากร
6.ศท012007 ทักษะการใช้ภาษาไทย 3 คาบ
86 อ.วสันต์ เต็งกวน 28 1.มศ052020 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบธุรกิจ 4 คาบ
2.กศ 013008 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 16 คาบ อ.พิเศษภาษาไทย 1
3.ศท022010 การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดฯ 3 คาบ
4.ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 3 คาบ
5.วท072114 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพการส่งเสริม 2 คาบ
87 อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์ 13 1.ชั่วโมง HomeRoom 1 คาบ อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
2.การจัดการแข่งขันกีฬา 4 คาบ
3.วท 084011 การเป็นผู้ฝึกกีฬา 2 คาบ
4.บธ 111001 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการกีฬา 6 คาบ
88 อาจารย์ภิชชาภร กิตติณิชภัทร 1 1.ชั่วโมง HomeRoom 1 คาบ อาจารย์พริษฐ์ บุญรักษ์
89 รศ.ธนกร ช้างน้อย 6 1.พล011013 พื้นฐานวิชาชีพพลศึกษา กีฬา และ นันทนาการ 6 คาบ
90 อาจารย์ธรรมนันท์ ไชยานนท์ 18 1.ชั่วโมง HomeRoom 1 คาบ อาจารย์ปนัดดา จีนประชา
2.พล 041012 ฟุตซอล 6 คาบ อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
3.ทท023004 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 4 คาบ
4.พล 084011การสัมมนานันทนาการทางการท่องเที่ยว 4 คาบ
5.ฟุตซอล 3 คาบ อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
91 อ.ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช 10 1.ศท011006 การใช้ภาษาไทย 6 คาบ
2.กศ 013008 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 4 คาบ อ.อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
92 อ.พิเศษภาษาไทย 1 32 1.ศท012007 ทักษะการใช้ภาษาไทย 6 คาบ
2.กศ 013008 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 20 คาบ อ.วสันต์ เต็งกวน
3.ศท012007 ทักษะการใช้ภาษาไทย 6 คาบ