s101-วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101 จำนวน 26 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE S01,6615
C147
s101
SE S01,6615
C147
s101
SE S01,6615
C147
s101
 


 


 


 


SE S12,6613
C074
s101
SE S12,6613
C074
s101
 


อังคาร SE S16,B112
C037
s101
SE S16,B112
C037
s101
SE S16,B112
C037
s101
 


 


SE S14,B119
C068
s101
SE S14,B119
C068
s101
SE S14,B119
C068
s101
 


 


พุธ SE S04,2202
C035
s101
SE S04,2202
C035
s101
SE 000,2201
C037
s101
 


 


SE S02,8817
C033
s101
SE S02,8817
C033
s101
SE S02,8817
C033
s101
 


 


พฤหัสบดี SE S13,B117
C061
s101
SE S13,B117
C061
s101
 


 


 


SE S12,6613
C074
s101
SE S12,6613
C074
s101
 


 


 


ศุกร์  


 


SE S04,2202
C035
s101
SE S04,2202
C035
s101
 


SE 112,5515
C069
s101
SE 112,5515
C069
s101
SE 112,5515
C069
s101
 


 ====== รายวิชา =====
SE S01 ศท011006 การใช้ภาษาไทย
SE S12 วท021004 เคมีทั่วไป
SE S16 วท081212 เทควันโด
SE S14 วท081214 เทนนิส
SE S04 วท031003 ชีววิทยาทั่วไป
SE 000 ชั่วโมง HomeRoom
SE S02 ศท051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
SE S13 พื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา
SE 112 ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติฯ
====== อาจารย์ ======
C147 อ.ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช
C074 อาจารย์ ณัฎฐภรณ์ กุณา
C037 อาจารย์ดุสิต สุขประเสริฐ
C068 อาจารย์ วรางคณา สารศิลป์
C035 อาจารย์ อวยพร วิภาเวชพร
C033 อาจารย์ อรรถพร คำพวง
C061 อาจารย์เดิมพัน บริบูรณ์
C069 อาจารย์อภิชาต โชติชื่น
===== ห้องเรียน ======
6615 ห้องเรียน
6613 ห้องเรียน
B112 โรงยิมเทควันโด
B119 สนามเทนนิส
2202 ห้องเรียน
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
5515 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
s101 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101