s201-วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201 จำนวน 29 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE 117,6612
C034
s201
SE 117,6612
C034
s201
SE 117,6612
C034
s201
 


 


SE S25,5512
C034
s201
SE S25,5512
C034
s201
SE S25,5512
C034
s201
 


 


อังคาร SE 116,6611
C074
s201
SE 116,6611
C074
s201
SE 000,6611
C047
s201
 


 


SE S22,6617
C036
s201
SE S22,6617
C036
s201
SE S22,6617
C036
s201
 


 


พุธ  


 


SE 116,6611
C074
s201
SE 116,6611
C074
s201
 


SE S23,6611
C068
s201
SE S23,6611
C068
s201
SE S23,6611
C068
s201
 


 


พฤหัสบดี SE S21,6617
C036
s201
SE S21,6617
C036
s201
SE S21,6617
C036
s201
 


 


SE S19,6614
0133
s201
SE S19,6614
0133
s201
SE S19,6614
0133
s201
 


 


ศุกร์ SE S24,6613
C037
s201
SE S24,6613
C037
s201
SE S24,6613
C037
s201
 


 


SE S26,B121
C047,C110
s201
SE S26,B121
C047,C110
s201
SE S26,B121
C047,C110
s201
 


 ====== รายวิชา =====
SE 117 ศท 041004 คุณธรรมจริยธรรมสำหรับบัณฑิตฯ
SE S25 วท082135 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
SE 116 วท 023003 ชีวเคมีพื้นฐาน
SE 000 ชั่วโมง HomeRoom
SE S22 วท081040 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
SE S23 วท082047 เวชศาสตร์การกีฬา
SE S21 วท071001 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1
SE S19 ศท022010 การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
SE S24 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
SE S26 บาสเกตบอล+วอลเลย์บอล
====== อาจารย์ ======
C034 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด
C074 อาจารย์ ณัฎฐภรณ์ กุณา
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C036 ดร. ลัดดา เรืองมโนธรรม
C068 อาจารย์ วรางคณา สารศิลป์
0133 อ.อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
C037 อาจารย์ดุสิต สุขประเสริฐ
C110 อาจารย์วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
===== ห้องเรียน ======
6612 ห้องเรียน
5512 ห้องเรียน
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
6617 ห้องเรียนภายวิภาค (ดร.ลัดดา)
6614 ห้องเรียน
6613 ห้องเรียน
B121 โดมบาส1
====== นักศึกษา ======
s201 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201