s301-วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301 จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE S30,6616
C025
s301
SE S30,6616
C025
s301
SE S30,6616
C025
s301
SE 000,6616
C034
s301
 


SE S33,6616
C068
s301
SE S33,6616
C068
s301
SE S33,6616
C068
s301
 


 


อังคาร SE S32,6617
C036
s301
SE S32,6617
C036
s301
SE S32,6617
C036
s301
SE S32,6617
C036
s301
 


 


 


 


 


 


พุธ SE 113,6617
C036
s301
SE 113,6617
C036
s301
SE 113,6617
C036
s301
 


 


SE S29,6616
C148
s301
SE S29,6616
C148
s301
SE S29,6616
C148
s301
 


 


พฤหัสบดี SE S31,8811
C034
s301
SE S31,8811
C034
s301
SE S31,8811
C034
s301
 


 


SE S36,B120
C061
s301
SE S36,B120
C061
s301
SE S36,B120
C061
s301
 


 


ศุกร์ SE S35,6611
C034
s301
SE S35,6611
C034
s301
SE S35,6611
C034
s301
SE S35,6611
C034
s301
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S30 ศท031011 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
SE 000 ชั่วโมง HomeRoom
SE S33 วท081020 กีฬาเพื่อสุขภาพ
SE S32 วท082051 สรีรวิทยาการออกำลังกาย
SE 113 วท 083023 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
SE S29 ศท012007 ทักษะการใช้ภาษาไทย
SE S31 ศท061007 วิถีไทยกับการดำงชีวิต
SE S36 วท081008 การบริหารกาย
SE S35 วท083048 หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา
====== อาจารย์ ======
C025 ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C034 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด
C068 อาจารย์ วรางคณา สารศิลป์
C036 ดร. ลัดดา เรืองมโนธรรม
C148 อ.พิเศษภาษาไทย 1
C061 อาจารย์เดิมพัน บริบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
6616 ห้องเรียน
6617 ห้องเรียนภายวิภาค (ดร.ลัดดา)
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
B120 ศูนย์วิทยาศาสตร์
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
s301 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301