s401-วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401 จำนวน 14 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE S37,8812
C102
s401
SE S37,8812
C102
s401
SE S37,8812
C102
s401
SE S37,8812
C033
s401
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


SE 000,2201
C035
s401
SE S39,B129
0136
s401
SE S39,B129
0136
s401
SE S39,B129
0136
s401
 


 


พุธ SE S40,7711
C034
s401
SE S40,7711
C034
s401
SE S40,7711
C034
s401
SE S40,7711
C034
s401
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE S38,8813
C025
s401
SE S38,8813
C025
s401
 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S37 ศท072002 การใช้โปรแกรมสำหรับรูปในชีวิตประจำวัน
SE 000 ชั่วโมง HomeRoom
SE S39 พล072020 ค่ายพักแรม
SE S40 วท124010 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
SE S38 วท124033 การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
====== อาจารย์ ======
C102 อาจารย์พีรพล นวพันธ์จิรา
C033 อาจารย์ อรรถพร คำพวง
C035 อาจารย์ อวยพร วิภาเวชพร
0136 อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์ คณะ 2
C034 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด
C025 ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
===== ห้องเรียน ======
8812 ห้องเรียน
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
B129 โดมบาส1-1-1
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
8813 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
s401 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401