t101-นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101 จำนวน 29 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ AR A09,7714
C083
t101
AR A09,7714
C083
t101
AR A09,7714
C083
t101
 


 


AR A11,7713
C109
t101
AR A11,7713
C109
t101
AR A11,7713
C109
t101
 


 


อังคาร AR A07,B118
C058
t101
AR A07,B118
C058
t101
AR A07,B118
C058
t101
 


 


AR 101,7714
C018,C120
t101
AR 101,7714
C018,C120
t101
AR 101,7714
C018,C120
t101
 


 


พุธ AR A01,7717
C032
t101
AR A01,7717
C032
t101
AR A01,7717
C032
t101
AR 000,7715
C040,C126
t101
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR A02,7712
C042
t101
AR A02,7712
C042
t101
AR A02,7712
C042
t101
 


 


AR A10,7716
C024
t101
AR A10,7716
C024
t101
AR A10,7716
C024
t101
AR A10,7716
C024
t101
 


ศุกร์ AR A03,7715
C079
t101
AR A03,7715
C079
t101
AR A03,7715
C079
t101
 


 


AR A12,7715
C060
t101
AR A12,7715
C060
t101
AR A12,7715
C060
t101
 


 ====== รายวิชา =====
AR A09 นก011001 ปรัชญา ทฤษฏี หลักการฯ
AR A11 ทท013005 วัฒธรรมและภูมิปัญญาไทยฯ
AR A07 พล 031052 ว่ายน้ำ
AR 101 ศท 011006 การใช้ภาษาไทย
AR A01 ศท 021009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
AR 000 ชั่วโมง HomeRoom
AR A02 ศท 041004 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
AR A10 นก 022004 พื้นฐานการเป็นผู้นำฯ
AR A03 ศท071004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรุ้
AR A12 นก024022 การถ่ายภาพเพื่อนันทนาการ
====== อาจารย์ ======
C083 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
C109 อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
C058 อาจารย์ศุภกร ลาภกองศิลป์
C018 อาจารย์กิ่งกาญจน์ นาคะกุล
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C032 อาจารย์ปนัดดา จีนประชา
C040 อาจารย์พริษฐ์ บุญรักษ์
C126 อาจารย์ภิชชาภร กิตติณิชภัทร
C042 อาจารย์อรรณพร สุริโย
C024 อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์
C079 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C060 อาจารย์ทักษดนัย กาญจนากร
===== ห้องเรียน ======
7714 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
B118 สระว่ายน้ำ
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
7715 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
7716 ห้องเรียนกิจกรรมคณะศิลปศาสตร์
====== นักศึกษา ======
t101 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101