t202-นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201 จำนวน 26 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ AR B12,7716
C108
t202
AR B12,7716
C108
t202
AR B12,7716
C108
t202
AR 000,7716
C083,C109
t202
 


 


 


 


 


 


อังคาร AR C11,B114
C024
t202,t301
AR C11,B114
C024
t202,t301
AR C11,B114
C024
t202,t301
 


 


AR C04,7715
C092
t202
AR C04,7715
C092
t202
AR C04,7715
C092
t202
 


 


พุธ AR C01,7714
0133
t202
AR C01,7714
0133
t202
AR C01,7714
0133
t202
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR B11,7716
C109
t202
AR B11,7716
C109
t202
AR B11,7716
C109
t202
 


 


AR B13,6612
C113
t202
AR B13,6612
C113
t202
AR B13,6612
C113
t202
 


 


ศุกร์ AR B10,7713
C108
t202
AR B10,7713
C108
t202
AR B10,7713
C108
t202
AR B10,7713
C108
t202
 


AR B15,7716
C109
t202
AR B15,7716
C109
t202
AR B15,7716
C109
t202
 


 ====== รายวิชา =====
AR B12 บธ072044 จิตวิทยาพัฒนาการและการบริการ
AR 000 ชั่วโมง HomeRoom
AR C11 นก012004 นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ
AR C04 ศท072006 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
AR C01 ศท022010 การพัฒนาทักษะการฟัง-พูด
AR B11 ทท011001 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
AR B13 นก012003 โปรแกรมนันทาการ
AR B10 นก022027 พลวัตรกลุ่ม
AR B15 บธ072046 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก
====== อาจารย์ ======
C108 อาจารย์วรากร คำปลิว
C083 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
C109 อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
C024 อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์
C092 ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
0133 อ.อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
C113 อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา
===== ห้องเรียน ======
7716 ห้องเรียนกิจกรรมคณะศิลปศาสตร์
B114 ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ)
7715 ห้องเรียน
7714 ห้องเรียน
6612 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
t202 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
t301 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301