t301-นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301 จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


AR 000,7714
C130,C032
t301
AR CO9,7714
0129
t301
AR CO9,7714
0129
t301
AR CO9,7714
0129
t301
 


 


อังคาร AR C11,B114
C024
t202,t301
AR C11,B114
C024
t202,t301
AR C11,B114
C024
t202,t301
 


 


AR CO8,B128
0135
r301,t301
AR CO8,B128
0135
r301,t301
AR CO8,B128
0135
r301,t301
 


 


พุธ AR C12,6614
C130
t301
AR C12,6614
C130
t301
AR C12,6614
C130
t301
AR C12,6614
C130
t301
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR C10,7717
C032,C083
t301
AR C10,7717
C032,C083
t301
AR C10,7717
C032,C083
t301
AR C10,7717
C032,C083
t301
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR C15,8814
C040
t301
AR C15,8814
C040
t301
AR C15,8814
C040
t301
 


 


AR C13,7713
C042
t301
AR C13,7713
C042
t301
AR C13,7713
C042
t301
 


 ====== รายวิชา =====
AR 000 ชั่วโมง HomeRoom
AR CO9 การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน
AR C11 นก012004 นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ
AR CO8 ค่ายพักแรม
AR C12 ทท023004 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
AR C10 มศ053009 ภาษาอังกฤษสำหรับนันทนาการ
AR C15 สค073003 เศรษฐศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
AR C13 ทท013003 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
====== อาจารย์ ======
C130 อาจารย์ธรรมนันท์ ไชยานนท์
C032 อาจารย์ปนัดดา จีนประชา
0129 อาจารย์เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
C024 อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์
0135 อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์ คณะ 1
C083 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
C040 อาจารย์พริษฐ์ บุญรักษ์
C042 อาจารย์อรรณพร สุริโย
===== ห้องเรียน ======
7714 ห้องเรียน
B114 ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ)
B128 โดมบาส1-1
6614 ห้องเรียน
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
8814 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
t301 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
t202 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
r301 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301