t401-นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401 จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


AR E09,6615
C042
t401
AR E09,6615
C042
t401
AR E09,6615
C042
t401
AR E09,6615
C042
t401
 


อังคาร AR E08,6615
C083
t401
AR E08,6615
C083
t401
AR E08,6615
C083
t401
AR 000,6615
C108
t401
 


 


 


 


 


 


พุธ AR E11,6613
C083,C109
t401
AR E11,6613
C083,C109
t401
AR E11,6613
C083,C109
t401
AR E11,6613
C083,C109
t401
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR E10,8814
C130
t401
AR E10,8814
C130
t401
AR E10,8814
C130
t401
AR E10,8814
C130
t401
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR E01,7717
C032
r401,t401
AR E01,7717
C032
r401,t401
AR E01,7717
C032
r401,t401
AR E01,7717
C032
r401,t401
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR E09 พล 024094 การวิจัยด้านการท่องเที่ยว
AR E08 พล 024146 การจัดและการบริหารนันทนาการ
AR 000 ชั่วโมง HomeRoom
AR E11 พล 084007การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
AR E10 พล 084011การสัมมนานันทนาการทางการท่องเที่ยว
AR E01 ศท 022002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
====== อาจารย์ ======
C042 อาจารย์อรรณพร สุริโย
C083 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
C108 อาจารย์วรากร คำปลิว
C109 อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
C130 อาจารย์ธรรมนันท์ ไชยานนท์
C032 อาจารย์ปนัดดา จีนประชา
===== ห้องเรียน ======
6615 ห้องเรียน
6613 ห้องเรียน
8814 ห้องเรียน
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
====== นักศึกษา ======
t401 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
r401 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401