2201-ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 21 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E44,2201
C077
PH44
ED E44,2201
C077
PH44
ED E44,2201
C077
PH44
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED E48,2201
C028
PH41
ED E48,2201
C028
PH41
ED E48,2201
C028
PH41
ED E48,2201
C028
PH41
 


พุธ  


 


 


 


 


ED P22,2201
C030
EP21
ED P22,2201
C030
EP21
ED P22,2201
C030
EP21
 


 


พฤหัสบดี SE H12,2201
C035
SH11
SE H12,2201
C035
SH11
SE H12,2201
C035
SH11
SE H12,2201
C035
SH11
 


ED P22,2201
C030
EP22
ED P22,2201
C030
EP22
ED P22,2201
C030
EP22
 


 


ศุกร์ SE H12,2201
C035
SH12
SE H12,2201
C035
SH12
SE H12,2201
C035
SH12
SE H12,2201
C035
SH12
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E44 กศ064008 : การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
ED E48 พล014024:วิธีสอนพลศึกษา 2
ED P22 ศท032012 : ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
SE H12 วท031003 : ชีววิทยาทั่วไป
====== อาจารย์ ======
C077 ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
C028 อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน
C030 อาจารย์ เรวัตร นาวาจักร์
C035 อาจารย์ อวยพร วิภาเวชพร
===== ห้องเรียน ======
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
====== นักศึกษา ======
PH44 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
SH11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
SH12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102