2202-ห้องเรียน จำนวน 23 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P48,2202
C141
EP42
ED P48,2202
C141
EP42
ED P48,2202
C141
EP42
 


 


ED P39,2202
C142
EP31
ED P39,2202
C142
EP31
ED P39,2202
C142
EP31
 


 


อังคาร ED E44,2202
C077
PH43
ED E44,2202
C077
PH43
ED E44,2202
C077
PH43
 


 


ED E44,2202
C077
PH42
ED E44,2202
C077
PH42
ED E44,2202
C077
PH42
 


 


พุธ  


ED P48,2202
C141
EP41
ED P48,2202
C141
EP41
ED P48,2202
C141
EP41
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED P46,2202
C077
EP41
ED P46,2202
C077
EP41
ED P46,2202
C077
EP41
 


 


ศุกร์ ED P14,2202
C043
EP11
ED P14,2202
C043
EP11
ED P14,2202
C043
EP11
 


 


 


 


ED E11,2202
C028
PH11
ED E11,2202
C028
PH11
 ====== รายวิชา =====
ED P48 พล013021 : การเรียนรู้ทักษะกลไกทางพลศึกษา
ED P39 พล013021 : การเรียนรู้ทักษะกลไกทางพลศึกษา
ED E44 กศ064008 : การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
ED P46 กศ064008 : การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
ED P14 ศท062009 : กฎหมายในชีวิตประจำวัน
ED E11 พล011006 : ประวัติและหลักการพลศึกษา
====== อาจารย์ ======
C141 อาจารย์ ธันวา พิศดาร
C142 อ.วรุจน์ ธัญเจริญ
C077 ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
C043 อาจารย์ อลงกร นำบุญจิตต์
C028 อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน
===== ห้องเรียน ======
2202 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
PH43 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101