2203-ห้องเรียน จำนวน 28 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E47,2203
C118
PH42
ED E47,2203
C118
PH42
ED E47,2203
C118
PH41
ED E47,2203
C118
PH41
 


ED P26,2203
C064
EP23
ED P26,2203
C064
EP23
 


 


 


อังคาร ED P13,2203
C029
EP11
ED P13,2203
C029
EP11
ED P13,2203
C029
EP11
 


 


ED P13,2203
C029
EP14
ED P13,2203
C029
EP14
ED P13,2203
C029
EP14
 


 


พุธ  


ED P46,2203
C077
EP42
ED P46,2203
C077
EP42
ED P46,2203
C077
EP42
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E47,2203
C118
PH44
ED E47,2203
C118
PH44
ED E47,2203
C118
PH43
ED E47,2203
C118
PH43
 


ED E19,2203
C144
PH11
ED E19,2203
C144
PH11
ED E19,2203
C144
PH11
 


 


ศุกร์ ED P29,2203
C127
EP21
ED P29,2203
C127
EP21
ED P29,2203
C127
EP21
 


 


ED E28,2203
C127
PH21
ED E28,2203
C127
PH21
ED E28,2203
C127
PH21
 


 ====== รายวิชา =====
ED E47 สข012010 : การส่งเสริมสุขภาพ
ED P26 กศ052007 : จิตวิทยาการศึกษา
ED P13 พล011013 : พื้นฐานวิชาชีพพลศึกษา กีฬา และนันทนาการ
ED P46 กศ064008 : การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
ED E19 ศท021009 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ED P29 กศ012007 : พื้นฐานวิชาชีพครู
ED E28 กศ012007 : พื้นฐานวิชาชีพครู
====== อาจารย์ ======
C118 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C064 อาจารย์ ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C029 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
C077 ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
C144 อาจารย์ ชนม์ชนก วงศ์มณี
C127 อาจารย์สมชาย บุญลอย
===== ห้องเรียน ======
2203 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH44 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
PH43 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201