2204-ห้องเรียน จำนวน 29 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E45,2204
C105
PH41
ED E45,2204
C105
PH41
ED E45,2204
C105
PH42
ED E45,2204
C105
PH42
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P39,2204
C142
EP33
ED P39,2204
C142
EP33
ED P39,2204
C142
EP33
 


 


ED P29,2204
C127
EP22
ED P29,2204
C127
EP22
ED P29,2204
C127
EP22
 


 


พุธ  


ED P13,2204
C029
EP12
ED P13,2204
C029
EP12
ED P13,2204
C029
EP12
 


ED E20,2204
C029
PH21
ED E20,2204
C029
PH21
ED E20,2204
C029
PH21
 


 


พฤหัสบดี ED E45,2204
C105
PH43
ED E45,2204
C105
PH43
ED E45,2204
C105
PH44
ED E45,2204
C105
PH44
 


ED P14,2204
C043
EP12
ED P14,2204
C043
EP12
ED P14,2204
C043
EP12
 


 


ศุกร์ ED E44,2204
C077
PH41
ED E44,2204
C077
PH41
ED E44,2204
C077
PH41
 


 


ED P39,2204
C142
EP34
ED P39,2204
C142
EP34
ED P39,2204
C142
EP34
 


 ====== รายวิชา =====
ED E45 สข013014 : เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว
ED P39 พล013021 : การเรียนรู้ทักษะกลไกทางพลศึกษา
ED P29 กศ012007 : พื้นฐานวิชาชีพครู
ED P13 พล011013 : พื้นฐานวิชาชีพพลศึกษา กีฬา และนันทนาการ
ED E20 สข011003 : สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน
ED P14 ศท062009 : กฎหมายในชีวิตประจำวัน
ED E44 กศ064008 : การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C105 อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C142 อ.วรุจน์ ธัญเจริญ
C127 อาจารย์สมชาย บุญลอย
C029 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
C043 อาจารย์ อลงกร นำบุญจิตต์
C077 ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
===== ห้องเรียน ======
2204 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
PH43 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
PH44 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304