2205-ห้องเรียน จำนวน 29 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P39,2205
C142
EP32
ED P39,2205
C142
EP32
ED P39,2205
C142
EP32
 


 


ED E26,2205
C114
PH21
ED E26,2205
C114
PH21
ED E26,2205
C114
PH21
 


 


อังคาร ED E48,2205
C112
PH44
ED E48,2205
C112
PH44
ED E48,2205
C112
PH44
ED E48,2205
C112
PH44
 


ED P47,2205
C112
PH43
ED P47,2205
C112
PH43
ED P47,2205
C112
PH43
ED P47,2205
C112
PH43
 


พุธ  


ED P12,2205
C028
EP13
ED P12,2205
C028
EP13
 


 


ED E16,2205
C135
PH11
ED E16,2205
C135
PH11
ED E16,2205
C135
PH11
 


 


พฤหัสบดี ED E48,2205
C009
PH42
ED E48,2205
C009
PH42
ED E48,2205
C009
PH42
ED E48,2205
C009
PH42
 


ED E32,2205
C029
PH31
ED E32,2205
C029
PH31
ED E35,2205
C065
PH31
ED E35,2205
C065
PH31
 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED P12,2205
C028
EP14
ED P12,2205
C028
EP14
 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P39 พล013021 : การเรียนรู้ทักษะกลไกทางพลศึกษา
ED E26 พล012022 : การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
ED E48 พล014024:วิธีสอนพลศึกษา 2
ED P47 พล014024 : วิธีสอนพลศึกษา 2
ED P12 พล011006 : ประวัติและหลักการพลศึกษา
ED E16 พล011013 : พื้นฐานวิชาชีพพลศึกษา กีฬา และนันทนาการ
ED E32 สข012007 : สวัสดิศึกษา
ED E35 พล013019 : การประเมินผลทางพลศึกษา
====== อาจารย์ ======
C142 อ.วรุจน์ ธัญเจริญ
C114 อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล
C112 อาจารย์สรายุทธ สมบูรณ์
C028 อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน
C135 รศ.ธนกร ช้างน้อย
C009 อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์
C029 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
C065 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์
===== ห้องเรียน ======
2205 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
PH44 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
PH43 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104