3302-ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED P21,3302
C021
EP22
ED P21,3302
C021
EP22
ED P21,3302
C021
EP22
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED P21,3302
C021
EP24
ED P21,3302
C021
EP24
ED P21,3302
C021
EP24
 


 


พฤหัสบดี ED P21,3302
C021
EP21
ED P21,3302
C021
EP21
ED P21,3302
C021
EP21
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED P21,3302
C021
EP23
ED P21,3302
C021
EP23
ED P21,3302
C021
EP23
 


 ====== รายวิชา =====
ED P21 ศท072006 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C021 ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์
===== ห้องเรียน ======
3302 ห้องคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203