3310-ห้องเรียน จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P27,3310
C092
EP21
ED P27,3310
C092
EP21
ED P27,3310
C092
EP21
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P27,3310
C092
EP22
ED P27,3310
C092
EP22
ED P27,3310
C092
EP22
 


 


ED P22,3310
C104
EP24
ED P22,3310
C104
EP24
ED P22,3310
C104
EP24
 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED P29,3310
C127
EP23
ED P29,3310
C127
EP23
ED P29,3310
C127
EP23
 


 


พฤหัสบดี ED E14,3310
C113
PH11
ED E14,3310
C113
PH11
ED E14,3310
C113
PH11
 


 


ED P27,3310
C092
EP23
ED P27,3310
C092
EP23
ED P27,3310
C092
EP23
 


 


ศุกร์ ED P22,3310
C104
EP23
ED P22,3310
C104
EP23
ED P22,3310
C104
EP23
 


 


ED P27,3310
C092
EP24
ED P27,3310
C092
EP24
ED P27,3310
C092
EP24
 


 ====== รายวิชา =====
ED P27 ศท091005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
ED P22 ศท032012 : ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
ED P29 กศ012007 : พื้นฐานวิชาชีพครู
ED E14 สข001001 : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
====== อาจารย์ ======
C092 ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
C104 อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์
C127 อาจารย์สมชาย บุญลอย
C113 อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา
===== ห้องเรียน ======
3310 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101