3311-ห้องลีลาส ชั้น 3 (คณะศิลปศาสตร์) จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


AR M33,3311
C067
AM32
AR M33,3311
C067
AM32
AR M33,3311
C067
AM32
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


AR M33,3311
C067
AM31
AR M33,3311
C067
AM31
AR M33,3311
C067
AM31
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED E27,3311
C114
PH21
ED E27,3311
C114
PH21
ED E27,3311
C114
PH21
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M33 นก024013 : ลีลาศ
ED E27 พล031134 : ทักษะและการสอนกีฬาแอโรบิกดานซ์
====== อาจารย์ ======
C067 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
C114 อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล
===== ห้องเรียน ======
3311 ห้องลีลาส ชั้น 3 (คณะศิลปศาสตร์)
====== นักศึกษา ======
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201